Izrael a Blízký východ | Eretz.cz

… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
thumb-ZB902Kapitola pátá

1.(1) Každodenní odpolední oběť je [běžně] porážena v půl deváté a obětována je v půl desáté.(2) V předvečer Pesachu je porážena v půl osmé a obětována v půl deváté, ať už je všední den nebo šabat.(3) Pokud předvečer Pesachu připadl na předvečer šabatu, je poražena v půl sedmé a obětována v půl osmé a pesachová oběť [byla obětována co nejdříve] po ní.(4)
2. (5) Pesachová oběť, kterou dotyčný porazil s jiným úmyslem [než s cílem přinést pesachovou oběť], nebo zachytil [její krev] nebo [tuto krev] přinesl či rozstříkl [na oltář] s jiným úmyslem; nebo [ji porazil a krev zachytil] se správným úmyslem a [přinesl ji a rozstříkl na oltář] s jiným úmyslem, je [taková oběť] neplatná. Co znamená „se správným úmyslem“ a [poté] „s jiným úmyslem“? [Například pokud oběť nejprve obětoval] s úmyslem [obětovat] pesachovou oběť a [poté oběť dokončil] s úmyslem [obětovat] oběť za živobytí. (6) Co znamená „s jiným úmyslem“ a [poté] „se správným úmyslem“? [Například pokud oběť nejprve obětoval] s úmyslem [obětovat] oběť za živobytí a [poté oběť dokončil] s úmyslem [obětovat] pesachovou oběť. (7)

Zobrazit celý článek “Traktát Mišny Pesachim – 5. kapitola” »

Bookmark and Share

1 toraZítra v ranní modlitbě čteme Píseň písní. Pesach2014Vyndaváme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Prvního čteme pro sedm vyvolaných mužů pasáž z Exodu 33,12-34,26 a pro osmého vyvolaného muže, pro maftíra Numeri 28,19-25. Haftara je z knihy proroka Ezechiela „Vidění o suchých kostech“ – 37,1-14.
Rabi Nachman z Barclavi (1772-1810) říkal, že poslední dny svátku Pesachají být jako poslední dny svátku Sukot. To jest, dny čisté radosti. Během posledních dní Sukot máme radost z Tóry, radujeme se z Tóry (Simchat Tora), a během posledních dnů Pesachu se radujeme z naší víry, neboť je psáno: „A uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi“ (Ex 14,31). Zobrazit celý článek “Šabat chol ha-moed Pesach” »

Bookmark and Share
Denis Pushilin

Denis Pushilin , foto mungaz.net

Rádi konstatujeme, že již včera (17. 4. 2014) lidový gubernátor Doněcké republiky Denis Pušilin odmítl jakoukoli odpovědnost za protižidovskou vyhlášku, o níž jsme psali . Pušilin se vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o podvrh a provokaci, která má za cíl destabilizovat situaci v zemi a vyvolávat národnostní a náboženskou nenávist.

Bookmark and Share

Předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu navštívil počátkem měsíce výrobnu macesů v obci Kfar Chabad (כפר חב“ד) a sám si také zkusil maces vyrobit.

Benjamin Netanjahu vyrábí macesy

Zobrazit celý článek “Jak Benjamin Netanjahu pekl macesy v Kfar Chabad” »

Bookmark and Share

1povstávají proti nám v každém pokolení, aby nás zničili (z pesachové hagady)

Rodina policejního důstojníka Barucha Mizrachiho (47), která jela autem po silnici č. 35, se nedaleko Hebronu stala terčem útoku palestinského teroristy. V autě byla celá rodina, otec Baruch, jeho žena Hadas a jejich pět dětí, která jela k příbuzným do Kyriat Arby na pesachový seder. Palestinský vrah začal střílet na Mizrachiho auto. Otce rodiny zasáhl smrtelně a ten na místě zemřel, jeho žena Hadas utrpěla středně těžké zranění. Naštěstí z dětí byl zraněn jen osmiletý syn Itaj, kterého operovali v jeruzalémské nemocnici „Šaarej cedek“ a jeho stav byl stabilizován a velmi rychle se zlepšuje, takže se mohl zúčastnit pohřbu svého otce společně s matkou a sourozenci. Jak vyplynulo z vyšetřování, palestinský terorista střílel také na jiná izraelská auta, která jela po této silnici č. 35. K vraždě policejního důstojníka Barucha Mizrachiho došlo pouze 700 metrů od vojenského kontrolního postu Tarkumía. Vdova Hadas se ještě z nemocničního lůžka obrátila na předsedu vlády Benjamína Netanijáhúa, aby nepropouštěl další palestinské teroristy z izraelských věznic. Zobrazit celý článek “Teroristický útok v oblasti Hebronu” »

Bookmark and Share

thumb-ZB902 Kapitola čtvrtá

1. Na místě, kde je zvykem pracovat v předvečer Pesachu, [mohou] pracovat až do poledne; na místě, kde není zvykem pracovat, pracovat nesmí. (1) Ať už jde z místa, kde [mají v předvečer Pesachu] ve zvyku pracovat na místo, kde nepracují, nebo z místa, kde nepracují na místo, kde [mají] ve zvyku pracovat, platí pro něj omezení místa, ze kterého odešel i omezení místa, na které jde. (2) Člověk nesmí jednat jinak [než jak je běžné na daném místě, pokud by to mělo vzbudit] pomluvy.(3)

2. Podobně i ten, kdo přenáší úrodu ze sedmého roku z místa, kde se [již na polích] neobjevuje, na místo, kde se ještě na polích objevuje, nebo z místa, kde se ještě na polích objevuje, na místo, kde se již na polích neobjevuje, je zavázán ji odstranit.(4) Rabi Jehuda říká: „Může jim říct: ‚Můžete také jít ven a přinést si úrodu pro sebe.‘ (5)

3.(6) Na místě, kde je zvykem prodávat malá domácí zvířata nežidům, je takový prodej povolen, ale tam, kde je zvykem neprodávat, takový prodej není povolen.(7) Nikde ale není povoleno prodávat velká zvířata, telata nebo hříbata, ať už celá (v dobrém stavu) nebo zraněná (s vadou).(8) Rabi Jehuda povoluje prodej zvířat s vadou.(9) A Ben Batira povoluje prodej koně.(10) Zobrazit celý článek “Traktát Mišny Pesachim – 4. kapitola” »

Bookmark and Share
Vlajka Doněcké republiky foto Wikipedie

Vlajka Doněcké republiky foto Wikipedie

 Filmová reportáž ruské televize byla natočena v předvečer prvního pesachového sederu, v pondělí 14. dubna na Krymu, jehož autonomní parlament nedávno před tím vyhlásil nezávislost na Ukrajině a pak připojení se k Ruské federaci. Jak z reportáže vyplývá, situace Židů nejen na Krymu, ale i v jiných oblastech Ukrajiny nebyla jednoduchá. Tradičně zakořeněný antisemitismus v ukrajinských nacionalistických kruzích není výmyslem „Moskalů“, t. j. prorusky orientovaných Ukrajinců či přímo Rusů, ale je tvrdou realitou, s níž jsou tamnější Židé denně konfrontováni. To je však pouze jedna strana mince. Druhou stranou téže mince je taktéž tradičně zakořeněný antisemitismus v ruské společnosti, jehož příkladem může posloužit ostudná protižidovská vyhláška z Doněcka. Zobrazit celý článek “Antisemitismus na obou stranách ukrajinské barikády” »

Bookmark and Share

Vatikán. U příležitosti svátku Pesach zaslal papež František „srdečné přání pokoje“ římské židovské obci. V telegramu adresovaném vrchnímu rabínovi Riccardovi Di Segni papež vyjadřuje přání, aby „památka na vysvobození z útisku mocnou Hospodinovou paží“ inspirovala „projevy milosrdenství, smíření a bratrské blízkosti k těm, kdo trpí pod tíhou nového otrokářství“. František se zmiňuje také o své blížící se cestě do Jeruzaléma a prosí o doprovázení „v modlitbách“.

 (job)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem František popřál římské židovské obci k svátku Pesach.

Bookmark and Share

thumb-ZB902

Kapitola třetí 

1. Tyto musí být odstraněny na Pesach: (1) Babylónská kuta,(2) médské pivo, idumejský ocet a egyptský zitom; (3) barvířova drť, (4)kuchařovo těsto (5) a písařova pasta.(6) Rabi Eli’ezer říká: „Taktéž ženské šperky.“ (7) Toto je obecné pravidlo: Cokoli [má v sobě něco] z nějakého druhu obilí, musí být na Pesach odstraněno. Tyto [věci] jsou předmětem varování, ale [pokud se tak nestane], nezahrnují karet.

2. Co se týká těsta [které zůstalo zachycené] v prasklinách pečící formy, pokud je ho na jednom místě takové [množství, jako je velikost] olivy, musí jej odstranit. Ale pokud ne, je [považováno za] zrušené, neboť je ho příliš málo. A podobně je tomu [s těstem] i v případě nečistoty: Pokud proti tomu má výhrady, pak tvoří překážku [pro šíření nečistoty], ale pokud si přeje jeho zachování, [má stejný status] jako mísa na těsto. (8) Co se týká hluchého těsta, (9) pokud je to těsto, [které je svým složením] podobné tomu, ze kterého se stal chamec, je zakázané.(10) Zobrazit celý článek “Traktát Mišny Pesachim – 3. kapitola” »

Bookmark and Share

jerusalem-kotel-787711Dnes večer zahájíme první sederovou večeří náš osmidenní svátek Pesach – Svátek překročení, kdy Hospodin při poslední desáté egyptské ráně překročil – minul domy synů Izraele a nezabíjel v nich prvorozené. Znamením Všemohoucímu byla krev obětovaného jehněte (beránka), kterou v předvečer 15. dne nisanu synové Izraele potřeli obě veřeje svých příbytků (mazuza, mezuzot) a nadpraží. Kde bylo znamení krve, ten příbytek Hospodin minul. Obětováním jehněte se synové Izraele vzepřeli egyptskému pohanskému kultu, neboť vlastně obětovali egyptského beraního boha Chnuma. Název „Chag ha-Pesach“ dali tomuto svátku mnohem později až židovští učenci. V Tóře se tento svátek nazývá Chag ha-macot – Svátek nekvašených chlebů. Název je odvozen od skutečnosti, že v tu noc, kdy Všemohoucí hubil prvorozené v Egyptě, vyšli synové Izraele v takovém spěchu, že si ani nemohli připravit (upéct) chléb na cestu. Vzali si na ramena pytle s moukou a spěšně vyšli z Egypta. Teprve cestou si pekli nekvašený chléb – macot. Zobrazit celý článek “Několik slov k svátku Pesach” »

Bookmark and Share

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Prezident Šimon Peres spolu s velkou delegací izraelských podnikatelů navštívil ve dnech 8.-10. dubna Čínu na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga. Prezident Izraele byl přijat se všemi poctami náležejícími hlavě státu a atmosféra během jednání s čísnkým protějškem byla velice přátelská. Prezident Xi Jinping ujistil prezidenta Perese o pochopení, které má Čína pro otázku bezpečnosti Izraele a o tom,  jak si váží odvahy jednat s Palestinci o míru. Čína dění na Středním východě velice bedlivě sleduje a o situaci se na místě přesvědčil i ministr zahraničí během své zimní návštěvy v Izraeli, Palestinské samosprávě a dalších zemích Blízkého východu. Čína je mimo jiné donátorem budovy palestinského ministerstva zahraničí v Ramalláhu. Zobrazit celý článek “Prezident Šimon Peres navštívil Čínu + video” »

Bookmark and Share

thumb-ZB902Kapitola druhá

 1. V kteroukoli dobu, kdy je povoleno jíst [chamec], jím může nakrmit i dobytče, zvířata a ptáky a může jej prodat nežidovi a je dovoleno z něj mít prospěch. (1) Pokud jeho čas uplynul, je zakázáno mít z něj prospěch a nesmí s ním [ani] zapálit pec nebo troubu. (2)Rabi Jehuda říká: „Chamec se nedá odstranit jinak, než spálením.“(3)Ale učenci říkají: „Může jej také rozdrtit a hodit do vzduchu nebo do moře.“ (4)

2. Z chamecu, který patří nežidovi během Pesachu, je povoleno mít užitek. Ale z [chamecu ve vlastnictví] Izraelity [během Pesachu] je zakázáno mít užitek, neboť je řečeno: „Žádný kvašený chléb u tebe nebude nalezen.“ (5)

3. Pokud pohan půjčil Izraelitovi [peníze a Izraelita ručil za půjčku] svým chamecem, lze [tento chamec] po Pesachu používat. (6) Ale pokud Izraelita půjčil [peníze] nežidovi za jeho chamec, je [tento chamec] po Pesachu zakázáno používat. (7) Pokud se na chamec zřítily trosky, je to [totéž] jako kdyby byl odstraněn. (8) Raban Šim’on ben Gamli’el říká: „Jen pod podmínkou, že ho nevyčenichá pes.“ (9) Zobrazit celý článek “Traktát Mišny Pesachim – 2. kapitola” »

Bookmark and Share

Patrně vůbec poprvé v historii Izraele byla zveřejněna informace, o tom, že manželky vrchních rabínů Izraele, rabanit (titul manželky rabína) Josef (Yosef) a Lau navštívily jediné izraelské centrum pro religiózní týrané ženy. Centrum s názvem Bat Melech je jediným  azylovým domem pro týrané ženy, kde život probíhá podle židovských  náboženských  tradic.  Obě manželky vrchních rabínů morálně podpořily  ženy, které v centru žijí, zapojily se také do aktivit spojených s přípravou svátku Pesach. Jejich slova se týkala zejména důležitosti svobody, jejíž význam  pro ženy, které poznaly otroctví domácího násilí a citové a fyzické týrání je značný.  Tato návštěva má velký význam, protože obě „první dámy“ izraelského náboženského života tak poslaly veřejnosti jednoznačné poselství o tom, že bohužel k domácímu násilí dochází i v náboženských kruzích. Současně návštěvou obě dámy daly najevo na čí straně stojí a komu je třeba pomoci. Tato skutečnost může ovlivnit rozhodnutí žen, které jsou týrané a bojí se požádát  o pomoc, takové rozhodnutí změnit a vzít svůj osud vlastních do rukou, aniž by se musely vzdát svého náboženského přesvědčení.

 

Bookmark and Share

20140413_170456_resized

Dnes 13. dubna večer (na začátku 14. dne měsíce nisanu, prověřujeme své příbytky, zda ještě nezůstal někde nějaký chamec (kvašené).  K hledání kvašeného si svítíme svící – v případě, že by svíčka mohla znamenat nebezpečí, použijeme  baterku. Nalezený chamec, smeteme husím  brkem na dřevěnou lopatku a dáme jej například do sáčku. Zítra ráno se nalezený chamec a vše potřebné k jeho hledání spálí mimo dům.

Bookmark and Share

thumb-ZB902Překladatel Jiří Blažek poskytl eretz.cz svůj překlad mišny1matzah1 Pesachim pro potřebu a informaci čtenářů. Mišna je první zapsaná sebraná zákonná tradice ústního zákona a tvoří základ Talmudu. Redaktorem této zapsané ústní tradice byl kolem roku 200 o.l. rabi Jehuda HaNasi. Pro mnohé to může být vůbec poprvé, kdy se seznámí s talmudickým textem v  českém překladu. Text je opatřen vysvětlivkami, které čtenář nalezne pod čarou. Autor i redakce uvítají názory čtenářů na tento příspěvek, jehož pokračování bude publikováno i během následujících dnů.

Kapitola první

1. V noci (1) čtrnáctého nisanu (2) hledáme chamec při světle lampy (3). Místa, kam se chamec nenosí, netřeba prohledávat. Proč [tedy] řekli, že [je třeba prohledat] dvě řady [vinných sudů] ve sklepě? [Protože se jedná o] místo, kam by se chamec mohl dostat(4). Bejt Šamaj říkají: „[Je třeba prohledat] dvě řady [sudů táhnoucí se] přes [celou šířku a délku] sklepa.(5)“ Bejt Hilel říkají: „[Je třeba prohledat] dvě vnější řady, které jsou nejvýše.“(6)
2. Není třeba se bát, že by lasice přenesla [chamec] z jedné místnosti do druhé nebo z jednoho místa na druhé [poté, co již dotyčné místo prohledal], neboť kdyby tomu tak bylo, [museli by se rovněž obávat toho, že chamec přenese] z jednoho dvora do druhého a z města do města a celá věc by nebrala konce.(7) Zobrazit celý článek “Traktát Mišny Pesachim – 1. kapitola” »

Bookmark and Share

koserPřed svátkem Pesach se všichni snaží o co nejkrásnější a nejlepší přípravy na svátek. Ale jak tomu bylo při východu z  Egypta? Přípravy na cestu – dosti překotné, zásoby – zvířata a chléb z těsta, které nestihlo vykvasit. Chléb bídy, placka z mouky a vody. Co tedy na pesachový seder (večeři) potřebujeme, víno na kiduš, maces, připomínka na chléb bídy, hořké byliny (např. hlávkový salát nebo křen) – připomínka hořkého otroctví, maso – vzpomínka na pesachovou oběť. Všechno ostatní je navíc, komentář, rozšíření. Někdy je však třeba se vrátit tam, odkud všechno začalo. Do jednoduchosti, prostoty bez přílišného hledání vylepšování. To sebou  totiž nese nebezpečí, že se může zapomenout na původní význam svátku.  Tím je získání svobody pro otroky, kteří se stanou židovským národem, ovšem po čtyřicetiletém komplikovaném pobytu na poušti. Otroctví a pobyt na poušti jsou ale velmi aktuální. Jsou mezi námi tací , kteří jsou v otroctví a někdy o tom ani nevědí a jiní, kteří jsou již na poušti. A také takoví, kteří  pouze tuší,  že jejich předkové ještě slavili Pesach a oni sami už ani nevědí co to znamená.  Pro ty, kdo to snad tuší, anebo by jen chtěli zkusit,  je možnost začít s macesem, který se dá v Praze koupit v Rezervačním centru židovského muzea (Maiselova 15 – otevřeno 9-18). O svátku Pésach bude zavřeno.

Bookmark and Share

untitledJak informovala ČT 24  nositelem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013 se stal 94letý bojovník za svobodu od Tobruku a Dunkerque, novinář a zakladatel exilového nakladatelství Index Bedřich Utitz  . Jeho životní příběh, který zrcadlí dějiny přelomového dvacátého století, naplňuje podle organizátorů ocenění zároveň hodnoty, které jsou kritériem pro udělení Ceny – odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Více v článku ČT 24. Redakce eretz.cz srdečně blahopřeje

Bookmark and Share

Ofek-10-Launch-635x357Nový izraelský výzvědný satelit Ofek 10 ve čtvrtek ráno dosáhl úspěšně orbitální dráhy a začal posílat informace, čímž posílil schopnost Izraele sledovat situaci v Islámské republice Írán, kterou podezírá z utajovaného vývoje jaderné zbraně. Oznámilo to izraelské ministerstvo obrany.

Družici vynesla ve středu v noci z vojenské letecké základny Palmachim raketa Šavit (Shavit). Na vypuštění spolupracovalo ministerstvo se státními Izraelskými leteckými závody (Israel Aerospace Industries, IAI).

Zobrazit celý článek “Izrael vypustil Ofek 10, nový výzvědný satelit + video” »

Bookmark and Share

1 tora16,16   השכן אתם בתוך טומאתם – který dlí mezi nimi, uprostřed jejich nečistot

Toto je důkazem, že pýcha je horší než největší prohřešky. O hřešících je psáno: „dlí mezi nimi, uprostřed jejich nečistot.“ Ačkoli synové Izraele jsou ponořeni v nečistotě svých hříchů, naduté srdce, toho nestrpím“ (Ž 101,5). Proto také naši učenci (v knize Zohar, paraša Tecave, list 21, pís. 55) pravili: „Já a on (pyšný) se nemůžeme spolu snést (být) na světě.“ (Podle Baal Šem Tova, zakladatele novodobého chasidismu, 1698-1760).

 Rabi Jakob Jicchak z Lublinu (1745-1815) říkával: „Mám raději hříšníka, který o sobě ví, že je hříšník, než spravedlivého-cadika, který ví, že je cadik…“ Když se ho ptal rabi Simcha Bunem z Przysuchy (1765-1827), co tím míní, on mu odvětil: „Hříšník, který o sobě ví, že je hříšník, jedná podle pravdy. Přestože je hříšník, přece jenom má jakési spojení s Hospodinem, který je Pravda. Kdežto spravedlivý, který ví, že je spravedlivý neboli, že ve svých očích se považuje za spravedlivého, takový člověk je jistě přehnaně ba neoprávněně pyšným na sebe samého. Vždyť stojí psáno: „Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil“ (Kaz 7,20). Proto takový člověk, neoprávněně na sebe pyšný, nemá žádné spojení s Hospodinem, neboť jak stojí psáno: „Já a on (pyšný) se nemůžeme spolu snést (být) na světě. Zobrazit celý článek “Acharej mot (Lv 16,1-18,30) – Šabat hagadol” »

Bookmark and Share
Emmanuel Delly

Emmanuel Delly

USA. V kalifornském San Diegu zemřel dnes ráno ve věku 87 let kard. Emmanuel Delly III. (syrsky ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ, arabsky مار عمانوئيل الثالث دلّي), emeritní patriarcha chaldejské církve. Pohřební obřady se budou konat zítra, 10. dubna, v San Diegu. V sobotu pak bude tělo zesnulého kardinála uloženo do hrobu v Detroitu, kam se z Iráku přestěhovali jeho nejbližší rodinní příslušníci.

Zobrazit celý článek “Zemřel emeritní patriarcha chaldejské církve, kardinál Emmanuel Delly” »

Bookmark and Share

Články podle data

Duben 2014
PoÚtStČtSoNe
« Bře  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Archiv

Doporučujeme stránky

Eretz na Facebooku

Eretz na Twitteru

Arutz Sheva - Israel National News

Blog Lubomíra Stejskala

Blog Lubomíra Stejskala

Česká společnost přátel Izraele

Nadační fond obětem holokaustu

Centrum vizuální historie Malach

Památník šoa Praha - Bubny

ERETZ toolbar – lištička

Eretz toolbar