… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraCo znamená „demagog“? Nejvýstižnější je definice demagoga jako člověka toužícího po moci, který se snaží získat vliv a přesvědčit lid o své pravdě pomocí překroucených nebo lživých argumentů – „Demagog je člověk, který ví, že říká lži, lidem, o kterých ví, že jsou hlupáci.“ A co to má společného s judaismem, potažmo s Tórou? To, že demagogie je jedna z nejhorších věcí, jaké se člověk může dopustit.

16. kapitola knihy Ba-midbar popisuje, jak se Korach a jeho obec vzbouřili proti Mošemu a Aharonovi. Příliš mnoho moci si ti dva bratři osobovali; když je přece celý Izrael svatý, proč tedy jen oni dva jsou nad vším lidem? Všichni bychom měli mít stejná práva, rozuměj stejnou moc, ne? (Pokud vám tento přístup připomíná postoj některých rudohnědých politiků z doby současné i nedávno minulé, není to náhoda.) Korachovi samozřejmě šlo primárně o kněžský úřad, nikoli o to, aby si „všichni byli rovni“ a především nepochopil zcela zásadní věc – Moše se vůdcem nestal proto, že by chtěl, a to co činil, nečinil vždy z vlastní vůle. Trest, který za Korachovu vzpouru následoval, se nikdy předtím ani poté v Tóře neobjevil – země se rozevřela a Koracha i jeho přívržence zaživa pohltila před očima všeho lidu. Ani Mirjam, která Aharona ponoukala proti jeho bratrovi, ani uctívači zlatého telete (a to byla pořádná avoda zara), ani faraón – nikdo z nich nebyl stižen za vzbouření se proti Mošemu a B-hu takovým trestem, jako Korach. Co tedy Korach provedl tak strašného, navíc o tolik horšího, než ti předchozí?

Na tuto otázku dává odpověď midraš ke knize Žalmů (Midraš Tehilim 1:15). Na počátku stojí verš:

Blaze muži, jenž se neřídí podle rady reša’im.1 [Kdo jsou ti reša’im, běžně překládáni jako hříšní, svévolní či zlovolní?] To jsou Korachovci, neboť oni se neřídili podle rady svých otců. … Na cestě chata’im (hříšných) nestojía ve společnosti lecim (posměvačů, lehkovážných) nesedí.2 To je Korach, který se vysmíval Mošemu a Aharonovi. A co Korach učinil? Shromáždil k sobě celou obec … aby před nimi prohlašoval divrej lecinut:

Korachovci tedy byli zlovolní a hříšní posměvači. Pokud si ale přečteme pozorně biblické verše, neshledáváme tam na první pohled nic, co by bylo možné klasifikovat jako divrej lecinut – divrej lecinut může být spousta věcí: prázdné tlachy, řeči vedené za účelem zlehčení, zostuzení nebo zesměšnění někoho/něčeho apod.

Midraš tedy pokračuje a uvádí Korachův projev určený tehdejšímu „táboru lidu“:

„V mém sousedství byla jedna vdova a s ní dvě osiřelé dívky. Měla pole a když přišel čas orby, Moše jí řekl: ‚Nebudeš orat s býkem a volem zapřaženým najednou.‘3 [V čase setby jí zase řekl: ‚Své pole nebudeš osívat dvěma druhy semen.‘4] Když jej přišla požnout a navršit na hromadu, řekl jí, aby nevysbírala paběrky a nesklidila pole až úplně do kraje.5 Když přišla, aby úrodu navršila do sýpky, řekl jí: ‚Odevzdej mi trumu, první desátek a druhý desátek.‘ Tak přísně s ní jednal a ona mu to všechno dala. A co ta chudá vdova pak učinila? Prodala své pole a koupila dvě ovečky, aby se mohla šatit z jejich vlny, aby se mohla těšit z jejich jehňátek. Avšak jakmile se narodila, přišel Aharon a řekl jí: ‚Dej mi prvorozená mláďata, neboť tak mi pravil Svatý, budiž požehnán: Každého prvorozeného, který se narodí ve tvém skotu a ve tvém stádu, pohlaví mužského, zasvětíš Hospodinu, tvému B-hu.6‚ Tak přísně s ní jednal a ona mu ty mladé dala. Nastala doba stříhání vlny, ostříhala tedy [ovce], když tu přišel Aharon a řekl jí: ‚Vydej mi první vlnu, kterou jsi ostříhala.‘ Řekla si: ‚Není způsobu, jak bych před tímto mužem mohla obstát, raději je zabiji a sním.‘ Avšak jakmile je porazila, přišel opět Aharon a řekl jí: ‚Vydej mi plec, čelisti a žaludek.‘7 Tehdy ta žena v zoufalství zvolala: Ani poté, co jsem je zabila, nejsem před tebou uchráněna? Ať jsou tedy cherem (což může být jak klaté, tak i zasvěcené)!‘ Aharon jí ale řekl: ‚Pokud jsou cherem, pak jsou všechna má, neboť je psáno: Všechno, co je cherem v Izraeli, bude tvé.‘8 Vzal si je a odnesl a ji zanechal plačící se dvěma dcerami. Je snad taková věc správná? Že tu ženu takto oloupili a ožebračili? Tohle všechno dělají a odvolávají se na Svatého, budiž požehnán!“

Tolik Korachova řeč – zkrátka Moše a Aharon, tihle dva vykutálení vyžírkové, vás jen komandují, pořád něco zakazují, přikazují, vás okrádají, břicha si nacpávají, ubohou vdovu neušetří, a vy si to necháte líbit? A tehdy se oněch dvě stě padesát levitů připojilo ke Korachovi a zbytek už známe.

Dobrá, lze namítnout – co je ale na Korachově proslovu výslovně špatně? Je snad něco z toho, co říká, lež? Na první pohled ne – možná až na tu vdovu, co má pole (protože by bylo možné namítnout, kde by ho vzala před příchodem do Erec Jisra’el) – ale jinak Korach ve všem mluvil pravdu. Tedy skoro. To, co Korach říká, totiž není jen znevažování Tóry (skrze obviňování, že si ji Moše a Aharon vymysleli pro své obohacení), ale především ukázková demagogie.

Porovnejme Korachův projev s realitou:

  1. Okraj pole má být ponechán chudým, ale copak je to pro pěstitele nějaká újma? Nechat ze stometrového lánu půlmetrový pruh pro ty, co přijdou paběrkovat? Vždyť pe’a, jak již učí Mišna, je jedna z věcí, které nemají zákonem určenou míru.
  2. Desátky: Vlastník úrody odevzdává nejprve trumu knězi, ze zbytku první desátek levitům (kteří z něj odevzdali desetinu kněžím jako truma ma’aser) a z toho, co zbylo, je poté oddělen druhý desátek (který mohl být zkonzumován „na místě, které si B-h vyvolil ke svému přebývání“, tj. v Jeruzalémě, nebo mohl být vykoupen a peníze mohl vlastník utratit v Jeruzalémě podle svého uvážení). Ve třetím a šestém roce sedmiletého cyklu byl tento desátek dáván chudým. Ohledně trumy není nikde stanovena její velikost, až v Mišně (Trumot 4:3) je uveden rozsah od 1/40 až do 1/60 úrody – v Korachově podání ale vše vyznělo tak, jako kdyby vdova odevzdala na daních minimálně polovinu majetku. (Mimochodem, všímáte si toho, že každý demagog, když chce svému projevu dát co největší účinnost, si vezme jako příklad na pomoc vdovu? Nikdy ne vdovce, jen vdovy a siroty. Tohle uměl už Korach na Sinaji.)
  3. Prvorození: Vše prvorozené rovněž náleží knězi (včetně dětí) a musí se vykoupit – ale Korach toto nařízení interpretuje jako kdyby se v případě oné vdovy jednalo skoro o celé stádo.
  4. A pravdu má zdánlivě i v tom, že z kusu dobytka mají být knězi odevzdány předepsané části – ale pouze v případě oběti, což už Korach zamlčuje a navíc celou věc podává tak, že si Aharon a jeho povedená mišpoche z každého zvířete vezme polovinu na své soukromé lukulské hody kdesi za oponou u svatostánku, zatímco chudák vdova u svého stanu hladoví a pláče…

Korachova vzpoura, občas stojící poněkud ve stínu událostí kolem zlatého telete (které navíc, jak by dodali někteří biblisté, možná byly do textu Tóry dodány o něco později jako následek uctívání býčků v severoizraelském království), byla jednou z nejvážnějších krizí, kterou si Izrael během putování pouští prošel. Prohřešit se proti zákonu je špatné, ale deformovat zákon a zneužívat jej je ještě horší. Zde šlo o něco mnohem závažnějšího než při stavění modly, zde šlo o zneužití Tóry k osobnímu prospěchu a o zpochybnění její autentičnosti. A zde se B-h nedal uprosit jako pod horou Sinaj, nedal prostor ke smlouvání jako u Sodomy a Gomory. Jen stroze přikázal a stalo se, co se stalo. Potrestání Koracha se mělo stát výstrahou všem demagogům, co jednají vždy „v zájmu lidu“ a kterým jde prý vždy „o lid“. Demagogům slibujícím světlé zítřky a rovnost za každou cenu. Protože demagogie, která si bere pravdu jako štít, je mnohem horší a zákeřnější než obyčejná lež.

A na závěr jen poznámka – veškerá podobnost mezi Korachem se současností není náhodná. Takových Korachů, co se vezou na vlně prvoplánové naštvanosti a znechucení obyčejných lidí, je na světě pořád dost.

1 Ž 1,1

2 Ibid.

3 Dt 22,10

4 Lv 19,19

5 Viz Lv 19,9

6 Lv 19,19

7 Viz Dt 18,3

8 Nu 18,14

Jedna reakce na Korachova lekce demagogie

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2011
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiv