… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraPinchasův příběh začíná již na konci předešlé paraši Balak (Nu 25,6-9). Jeden z předáků Šimonova kmene, Zimri ben Salu si do tábora přivedl Midjánku Kozbi bat Cur a oddával se s ní smilstvu. Můžeme se zeptat proč mu Mojžíš nic neřekl, proč ho za jeho čin nepokáral? Mojžíš to učinil, ale dostal od Zimriho velmi drzou a agresivní odpověď ve smyslu, že ten, který si sám přivedl Midjánku (Ciporu), mu nebude nic říkat. Po takové odpovědi zůstal Mojžíš zcela v šoku a nebyl schopen nic namítnout.

Podle našich učitelů – חזל Jitro, Mojžíšův tchán konvertoval, přijal víru v Hospodina. Totéž učinila jeho dcera Cipora. Tudíž ne každý Midjánec či Midjánka byl stejný. Byly Midjánky, které prostřednictvím sexuálních svodů lákaly Izraelce obětovat a klanět se svým bohům a opustit tak Hospodina, byla však i Cipora.

Pinchas ben Elazar byl tím, kdo zastavil epidemii uprostřed národa synů Izraele. Kdo vlastně svým činem (probodnutí izraelského muže a jeho midjánské milenky) odvrátil Hospodinův hněv a tak zachránil všechen li od záhuby. Za svou horlivost mu Všemohoucí dal věčné kněžství: „Hle daruji mu svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství…“ (Nu 26,12-13).

Mojžíš měl také mnoho zásluh. Byl vůdcem lidu, jenž vyšel z Egypta, byl vojenským stratégem, byl soudcem, měl starost, aby na poušti měli synové Izraele jídlo (mana, křepelky), aby měli dostatek vody, aby se uzdravili z různých nemocí. Podobně jako Pinchas, prosil Boha o slitování nad syny Izraele, s nimiž měl po celou dobu dost trápení (viz hřích zlatého telete, hřích navrátivších se zvědů, Korachova obec). Za svou činnost ve prospěch lidu nedostal Mojžíš od Hospodina žádný slib, žádnné ocenění jako Pinchas. Proč?

Mojžíš veškerou svou činnost konal jako vůdce lidu. Tudíž činnost starat se o všeobecné blaho národa je přímo posláním každého opravdového vůdce. Je jednou z jeho „pracovních povinností“. Proto mu nepřináleží žádná zvláštní odměna, vždyť konal pouze svou povinnost.

Kdeždo Pinchas, který vzešel z prostředku lidu a vykonal čin, jímž zachránil celý národ, aniž by byl povinnen jej vykonat vzhledem k svému společenskému postavení, takovému člověku patří uznání a odměna.

Pinchas je příkladem prostého člověka, kterému však blaho národa leží na srdci. Neohlíží se napravo ani nalevo a koná.

Celofchadovy dcery (Nu 27,1 – 11)

Příběh Celofchadových dcer nám ukazuje jakýsi vývoj halachického práva o dědictví. Zde je ukázka zápasu zbožných a Zákona poslušných žen proti tomu, co se za halachu vydává, ale odporuje morálce a přirozené spravedlnosti.

V midraši Sifrej (Bemidbar 133) naši učitelé – חזל viděli příběh Celofchadových dcer takto: Když uslyšely Celofchadovy dcery o tom, že se země rozděluje mezi kmeny a není žádného údělu pro ženy, sešly se, aby se mezi sebou poradily. Poté pravily: „Lidské milosrdenství se nepodobá milosrdenství Božímu. Člověk se slituje více nad muži než nad ženami. Ne tak je tomu u toho, jehož slovem povstal svět. On nedělá rozdílu mezi muži a ženami, neboť je psáno (Ž 145,9): Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.“

Nu 27,5

ויקרב משה את משפטן לפני ה

Mojžíš tedy předložil jejich právní záležitost Hospodinu.

K tomuto verši mohou být dva výklady:

První, jak ho vidí naši učenci – חזל v talmudickém taktátu Sanhedrin 8a, že Mojžíš byl potrestán za svá slova, kterými přecenil své lidské možnosti.

Možná neuváženě, aniž by si byl vědom toho, že některé právní kauzy mohou být nad jeho síly, pravil: „והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו – Co však je pro vás těžké, předneste mě a já vás vyslechnu“ (Dt 1,17).

Odtud vidíme, že uspokojivé, tudíž spravedlivé rozhodnutí ve věci dědictví Celofchadových dcer, bylo nad Mojžíšovy možnosti, a on byl nucen předložit věc autoritě nejvyšší – Hospodinu.

Druhé vysvětlení nám napovídá, že Mojžíš znal správný postup a věděl, jak spravedlivě problém dědictví vyřešit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi závažnou kauzu nejen „ad hoc“, ale že podobné případy se budou řešit i v budoucnu, tak nechtěl, aby kdokoli jeho rozhodnutí zpochybňoval. Proto předložil právní záležitost Celofchadových dcer k rozhodnutí instanci nejvyšší – Všemohoucímu.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2011
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv