… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša ŠMINI (Lv 9,1 – 11,47) – šabat para 5.00/5 (100.00%) 20 ohodnocení

1 toraDva zvláštní šabaty (šabat šekalim a šabat zachor) jsou před Purimem a dva zvláštní šabaty (šabat para a šabat ha-chodeš) před Pesachem. Tento šabat nazýváme „šabat para“, neboť osmému vyvolanému muži-maftírovi předčítáme ze druhého svitku Tóry pasáž z Numeri 19,1-22, kde se píše o červené jalovici – פרה אדומה, jejíž popel se přidával do vody, kterou pak očišťovali postupně, třetího a sedmého dne očišťovali člověka, který se dotkl mrtvoly a tím na něm ulpěla rituální nečistota – טומאת מת. Člověk, který byl rituálně nečistý nemohl přinášet oběti. My se přibližujeme k svátku Pesach, kdy se přinášela nejen pesachová – קרבן פסח, ale i sváteční oběť – קרבן חגיגה. Proto před Pesachem bylo vhodné vždy si připomínat problematiku rituální čistoty a nečistoty.

Ustanovení o červené krávě patří do skupiny zákonných ustanovení – חוקים, která nemůžeme rozumově vysvětlit. Prostě Hospodin to tak stanovil. Podobně to je i se zákony o košer stravě, které nalezneme taktéž v dnešní paraše, v kapitole 11. (I když Rambam a Ramban to vysvětlovali, že dodržování kašrutu napomáhá zdraví člověka).

Druhou skupinu zákonů tvoří tzv. משפטים, zákony, které jsme schopni racionálně vysvětlit.

Také v dnešní paraše Šmini (10,10) se uvádí, že kněží, Áronovi synové mají rozlišovat mezi svatým a nesvatým a mezi nečistým a čistým.

9,6

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה‘ תעשו ןירא אליכם כבוד ה‘ – Tu řekl Mojžíš: „Vykonejte, co přikázal Hospodin, a ukáže se vám Hospodinova sláva.“

Synové Izraele byli připraveni se povznést do vyšších duchovních sfér. Mojžíš jim proto řekl: „Chcete se povznést na vyšší duchovní rovinu? Udělejte pouze to, co udělat máte. Osvobodíte-li vaše srdce od zlého pudu – יצר הרע, tak potom se vám ihned ukáže Hospodinova sláva a vy se ihned dostanete na vyšší duchovní úroveň.“ (Podle Menachem Mendela Morgenszterna – admora z Kocku, 1787-1859)

9,7

ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם

Áronovi pak Mojžíš řekl: „Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou oběť zápalnou a vykonej za sebe i za lid smírčí obřady.“

Synové Izraele byli příčinou Áronova hříchu. Vždyť oni ho přinutili, aby jim ulil zlaté tele. Synové Izraele sami zhřešili a ještě zapříčinili hřích Áronův. Proto smírčí obřady, které Áron vykonal za sebe, byly i smírčími obřady za ně.

10,1-2:

ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה‘ אש זרה אשר לא צוה אתם. ותצא אש מלפני ה‘ ותאכל אותם וימותו לפני ה‘.

Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.

Midraš má pro tuto tajemnou pasáž Tóry dvě vysvětlení. První midraš vysvětluje jejich smrt jako trest za to, že se neoženili a nezaložili rodinu, tudíž neplnili přikázání „ploďte a množte se“, které dal Bůh Adamovi a jeho potomkům (Gn 1,26). Druhý midraš uvádí, že oba Áronovi synové chodili a říkali: „Kdy už ti dva starci (Mojžíš a Áron) umřou, abychom konečně my mohli stát v čele obce a vést ji.“ Tato svědectví midrašů se vzájemně doplňují.

Proč se Áronovi synové neoženili? Protože byli prý tak pohrouženi do chrámové služby a do studia Tóry, že nechtěli na sebe vzít odpovědnost za rodinu. Neboť pokud by se museli věnovat rodině, tento čas by byl ztracen pro studium Tóry. Podobně tomu bylo později i s moudrým žákem Šimonem ben Azajem ( tanaita 2. století o.l., žák a přítel rabi Akiby), kterého učenci kritizovali za to, že sice hezky káže o přikázáních, ale sám je neplní. Ben Azaj hovořil o tom, že člověk se má oženit a mít rodinu, ale sám zůstal celý svůj život svobodný. Svůj stav vysvětloval nutností zcela se věnovat studiu Tóry. Jiní se mohou zabývat plněním přikázání „ploďte a množte se“ (Jevamot 63b).

Druhý midraš však hovoří o tom, že Nádab a Abíhú chtěli stát v čele obce a být jejími vůdci, tedy zabývat se veřejnou činností. Tato jejich touha „být v čele“ vyvrací jejich tvrzení o tom, že se neoženili jen proto, aby se mohli více zabývat studiem Tóry a svědčí o jejich neupřímnosti. Máme totiž doloženo, že mnozí tanaité (učenci z období Mišny, do její kodifikace r. Jehudou ha-Nasi cca roku 200 o.l.) se často postili a prosili Všemohoucího, aby s nich sňal jho vůdcovství a veřejné činnosti, neboť jim to znemožňuje se plně oddat službě Bohu a studiu Tóry.

(Podle díla „מעיינה של תורה“ rabína Alexandra Zusii Friedmanna, 1897 – 1943 v KT Trawniki)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2014
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv