… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Traktát Mišny Pesachim – 3. kapitola 5.00/5 (100.00%) 18 ohodnocení

thumb-ZB902

Kapitola třetí 

1. Tyto musí být odstraněny na Pesach: (1) Babylónská kuta,(2) médské pivo, idumejský ocet a egyptský zitom; (3) barvířova drť, (4)kuchařovo těsto (5) a písařova pasta.(6) Rabi Eli’ezer říká: „Taktéž ženské šperky.“ (7) Toto je obecné pravidlo: Cokoli [má v sobě něco] z nějakého druhu obilí, musí být na Pesach odstraněno. Tyto [věci] jsou předmětem varování, ale [pokud se tak nestane], nezahrnují karet.

2. Co se týká těsta [které zůstalo zachycené] v prasklinách pečící formy, pokud je ho na jednom místě takové [množství, jako je velikost] olivy, musí jej odstranit. Ale pokud ne, je [považováno za] zrušené, neboť je ho příliš málo. A podobně je tomu [s těstem] i v případě nečistoty: Pokud proti tomu má výhrady, pak tvoří překážku [pro šíření nečistoty], ale pokud si přeje jeho zachování, [má stejný status] jako mísa na těsto. (8) Co se týká hluchého těsta, (9) pokud je to těsto, [které je svým složením] podobné tomu, ze kterého se stal chamec, je zakázané.(10)

3.(11) Jak oddělují chalu ve svátek z těsta, které je nečisté? Rabi Eli’ezer říká: „Neměla by jej nazvat chalou, dokud se nepeče.“ (12) Rabi Jehuda ben Batira říká: „Měla by těsto vložit do studené vody.“ (13) Rabi Jehošu’a řekl: „Toto není chamec, před nímž jsme varováni [verši z Tóry] ‚nebude spatřen‘ (14) a ‚nebude nalezen‘ (15), ale oddělí ji a ponechá ji až do večera a pokud vykvasí, tak vykvasí.“ (16)

4. (17) Raban Gamli’el říká: „Tři ženy mohou uhníst těsto zároveň a péct jej v jedné peci, jedna po druhé.“ (18) Ale učenci říkají: „Tři ženy se mohou zabývat těstem naráz: jedna hněte, druhá tvaruje a třetí peče.“ (19) Rabi Akiva říká: „Ne všechny ženy a ne všechny druhy dřeva a ne všechny pece jsou stejné.“ (20) Toto je obecné pravidlo: pokud těsto se začne zvedat, měla by jej plácnout rukou namočenou ve studené vodě. (21)

5. Si’ur (22) musí být spálen, ale ten, kdo jej sní, je zproštěn [trestu]; siduk (23) musí být spálen a ten, kdo jej sní, je vinen [trestem] karet. Co je si’ur? Si’ur je to tehdy, když jsou na jeho povrchu vlasové prasklinky, [které vypadají] jako rohy kobylek. Siduk je to tehdy, když se na něm praskliny propletly navzájem – to jsou slova rabiho Jehudy. Ale učenci říkají: „Ohledně [si’uru] i [siduku platí, že] kdo jej sní, je vinen trestem karet.“ (24) A co je si’ur? Když je jeho povrch bělavý, jako tvář člověka, jemuž vlasy hrůzou stojí na hlavě.

6. Pokud čtrnáctý nisan připadne na šabat, odstraní vše před šabatem – to jsou slova rabiho Me’ira. (25) Učenci říkají: „Odstraní jej v obvyklém čase.“ (26) Rabi El’azar bar Cadok říká: „Trumu odstraní před šabatem a nezasvěcený chamec v jeho obvyklou dobu.“ (27)

7. Pokud je někdo na cestě na porážku své pesachové oběti nebo na obřízku svého syna nebo na zásnubní hostinu v domě svého tchána a vzpomene si, že mu doma zůstal chamec, pokud se může vrátit, odstranit jej a pak se vrátit zpět ke své povinnosti, musí se vrátit a odstranit jej. (28) Ale pokud ne, zruší jej ve svém srdci. Pokud je na útěku před vpádem vojsk nebo před povodní nebo před lupiči nebo před ohněm nebo před zřícením [a nestihne kvůli tomu odstranit chamec], zruší chamec ve svém srdci. (29) Ale pokud odešel [ze svého domova jen proto], aby si [někde v klidu] odpočinul, musí se [kvůli odstranění chamecu] okamžitě vrátit. (30)

8. Podobně i ten, kdo odešel z Jeruzaléma a vzpomněl si, že má s sebou maso, které je kodeš, pak pokud již minul horu Scopus, spálí jej tam, kde je, ale pokud [ještě] ne, vrátí se a spálí je před Chrámem na dřevě z [oltářní] hranice. (31) A kvůli jakému [množství] se musí vrátit? Rabi Me’ir říká: „V obou případech (30) kvůli množství odpovídajícímu velikosti vejce.“ Rabi Jehuda říká: „V obou případech kvůli množství odpovídajícímu velikosti olivy.“ (32) Ale učenci říkají: „Co se týká obětiny, musí se vrátit kvůli množství odpovídajícímu velikosti olivy, ale pokud jde o chamec, tam se musí vrátit kvůli množství odpovídajícímu velikosti vejce.“ (33)

————————————————————————————————-

1) Mišna předkládá dva seznamy: první seznam jsou věci, v nichž je malé množství chamecu, druhý seznam jsou nejedlé věci, vyrobené z těsta. Třebaže je zakázáno vlastnit kteroukoli z těchto věcí na Pesach, ten, kdo tak učiní, nepropadne trestu karet, což je jinak trest za konzumaci či vlastnění chamecu během Pesachu (Ex 12:15). Důvodem pro mírnější posouzení je to, že se v prvním případě nejedná o čistý chamec a ve druhém sice chamec je, ale v nejedlé formě

2) Směs soli, syrovátky a drobků.

3) Médské pivo i egyptský zitom patří mezi silně alkoholické nápoje, které obsahují ječmen.

Kromě toho obsahuje mišna ještě jeden vzkaz – Babylon, Médie (Persie), Edom (Řím) a Egypt jsou čtyři mocnosti, které vládly nad Izraelem (běžně se v podobném seznamu objevuje spíše Řecko místo Egypta). Tyto věci musí být na svátek oslavující svobodu Izraele odstraněny.

4) Ta má v sobě pravděpodobně otruby kvůli zahuštění.

5) Toto těsto kuchař používal k odsátí nadbytečných tekutin z nádobí.

6) Kterou písař slepoval jednotlivé pergameny.

7) Jelikož se jedná o věci, které obsahují chamec, chápe Talmud tyto „šperky“ nikoli jako fyzické šperky, ale jako prostředky ke zkrášlení – masti, krémy apod.

8) Pravidlo je ve skutečnosti odlišné: V případě nečistoty se jedná totiž o to, jestli je těsto nezbytnou součástí mísy a jestli si jej tam člověk přeje mít. Pokud tomu tak je, pak pokud se těsta dotkne šerec, je celá mísa nečistá, i když se jí samotné šerec nedotkl. Pokud těsto není považováno za součást nádoba a majitel jej tam nechce, pak je v případě kontaktu se šerecem nečisté pouze těsto. Mišna se snaží naznačit, že to jestli je těsto součástí mísy nebo ne a jeho následné posuzování jako překážky proti rituální nečistotě závisí na vůli majitele.

9) To je těsto, které „neodpovídá“, tj. zdá se, že nekyne, tudíž v něm možná neprobíhá kvasný proces.

10) Pokud byly dvě mísy těsta zadělány stejným způsobem ze stejných surovin a jedno vykyne a druhé nikoli, předpokládá se i přesto, že i v nevykynutém těstě musí docházet ke kvašení a proto je třeba toto těsto odstranit. Pokud tam žádné takové těsto, které by mělo stejné složení a vykynulo, není, pak těsto není chamec a není třeba jej před Pesachem odstranit.

11) K pochopení následující mišny je třeba si připomenout některé z pravidel. V traktátu Chala se učí, že z každého těsta je potřeba část oddělit – pokud je toto těsto (chala) rituálně čisté, náleží knězi, pokud je nečisté, je třeba jej spálit. Na pesach je třeba veškeré těsto ihned upéct, aby nezačalo kvasit. Dále je o svátku dovoleno uvařit jídlo, ale ne takové, které nelze v daný den sníst. Nelze pálit zasvěcené věci za účelem jejich odstranění o svátku, vč. chaly. Mišna řeší, co udělat v případě nečisté chaly během jednoho ze svátečních dnů Pesachu – nelze ji upéct, protože pak by bylo o svátečním dnu upečeno nečisté jídlo, které se nesmí jíst; nelze ji spálit; pokud bude ponechána osudu, vykvasí.

Za běžných okolností je chala oddělena od těsta během hnětení a daný kus je pojmenován chalou. Rabi Eli’ezer navrhuje vyhnout se celému problému tím, že se oba kusy bez určení dají do pece a teprve v okamžiku pečení je jeden z nich označen za chalu. Tím se z ní nestane chamec a po setmění může tuto nečistou chalu spálit.

12) Která zastaví nebo zpomalí proces kvašení

13) Ex 13:7

14) Ex 12:19

15) Podle rabiho Jehošuy toto není chamec, u kterého by bylo třeba se obávat přestoupení výše zmíněných biblických nařízení. Ta se vztahují pouze na chamec, který dotyčnému patří, což v případě chaly neplatí. Od chvíle, kdy je oddělena, náleží pouze knězi – pokud vykvasí, pak to pro toho, kdo ji oddělil, nic neznamená.

16) Tato mišna se zabývá pečením macot během svátku a řeší, jak zabránit možnému zkvašení těsta. Jak jsme již viděli výše, jedná se o praxi, která je dnes opuštěna, ale ve starověku byla běžná. Mišna vychází ze situace, kdy každý neměl doma pec, a proto se o jednu pec vždy dělilo více žen.

17) Podle rabana Gamli’ela mohou tři ženy zároveň připravovat těsto a poté se vystřídat u pece, i když to bude znamenat, že zatímco se macot jedné ženy budou péct, další musí počkat – raban Gamli’el se nedomnívá, že by tato doba byla tak dlouhá, že by během ní mohlo těsto začít kvasit.

18) Učenci se naopak domnívají, že by ke kvašení mohlo dojít, proto navrhují postup, při kterém ženy budou přicházet na řadu bez čekání – zatímco jedna již bude péct, druhá bude tvarovat těsto do chlebů a třetí bude těsto teprve zadělávat.

19) Podle rabiho Akivy je řešení navrhované učenci nereálné – nelze zajistit, že všechny ženy spotřebují na přípravu těsta stejně času jako na formování chlebů a že stejnou dobu bude v každé peci trvat i pečení samotné. Tak či onak, vždy dojde k situaci, kdy některá z žen bude muset čekat.

20) Podle některých je toto obecné pravidlo součástí Akivova výroku v této mišně, podle jiných je nezávislé. Všichni tanaité souhlasí, že pokud by se zdálo, že těsto začíná kynout, je třeba jej zchladit, aby se kvašení pozdrželo nebo přerušilo.

21) Jméno je odvozeno od kořene סער tedy něco společného s vlasy nebo srstí.

22) Znamená prasklý a jedná se o chamec.

23) Podle učenců to, co rabi Jehuda považoval za si’ur, spadá již do kategorie siduk.

24) Veškerý chamec by tam měl být spálen před šabatem. Většina komentátorů na základě Gemary dodává, že lze ponechat tolik chamecu, kolik stačí na dvě jídla – jedno na pátek večer, druhé na šabat ráno, jelikož dle halachy je zakázáno jíst macot den před Pesachem. Toto nařízení ale pravděpodobně v mišnických dobách ještě nebylo známo. Rabi Me’ir možná počítal s tím, že po jeho odstranění v pátek večer a v sobotu ráno již dotyční budou jíst macot.

25) A to i o šabatu. Chamec lze odstranit konzumací nebo tím, že jej hodí zvířatům. Pokud jej nelze sníst, lze jej zničit i rozdrcením a vyhozením do větru (2:1)

26) El’azar bar Cadok byl kohen, týkal se ho tedy problém s trumou, kterou, je-li nějakým způsobem nevhodná ke konzumaci (což je případ chamecu o Pesachu), je třeba spálit – to by měl provést ještě před šabatem. El’azar bar Cadok souhlasí s ostatními, že běžný chamec, který není truma, se může odstranit i o šabatu.

27) První dvě přikázání – pesachová oběť a obřízka syna mají přesně stanovený čas, kdy má dojít k jejich vykonání. Jedná se také o jediné dvě pozitivní přikázání, jejichž nesplnění je trestáno trestem karet. Pesachová oběť musí být obětována 14. nisanu, a pokud obřízka připadá na 14. nisanu, musí být rovněž provedena toho dne. V toto ohledu mají tyto micvot před pálením chamecu určitou přednost, pokud je zřejmé, že by se již nestihl vrátit a vykonat oběť či dát obřezat svého syna. V takovém případě znehodnotí chamec ve svém nitru, když jej prohlásí za nic než prach. Tanaité k těmto dvěma bezesporu důležitým a neodkladným micvot přidali ještě zásnubní hostinu – toto zařazení lze možná chápat jako vyjádření důležitosti, kterou rabínské hnutí přikládalo a přikládá manželství.

28) Zde se jedná o případ, kdy dotyčný zachraňuje život – ať už svůj nebo někoho jiného. Pokud jde o život, není dobré riskovat, i kdyby bylo technicky možné chamec potají odstranit – záchrana života má přednost před přikázáním.

29) Pokud neopustil svůj domov ani kvůli vykonání neodkladné micvy, ani kvůli ohrožení života, výše uvedená „ulehčení“ neplatí. V takové situaci nepomůže ani, pokud chamec odstraní v duchu.

30) Některé oběti, jako např. díkůvzdání, lze zkonzumovat kdekoli v Jeruzalémě, ale nesmí být odneseny ven. Pokud se tak stane, musí je okamžitě spálit. Místem, odkud je mu povoleno spálit zbytek oběti tam kde se nachází, je hora Scopus na severovýchod od Chrámové hory, ze které je dobrý výhled na Chrám. Pokud nedošel až k ní, musí se vrátit a obětinu řádně spálit v Chrámu.

31) Myslí se tím 1) oběť; 2) chamec.

32) Množství chamecu, kvůli kterému se musí vrátit domů a odstranit jej, je stejné, jako velikost zapomenuté obětiny, kvůli které se musí vrátit zpět do Chrámu a spálit ji tam, popřípadě ji spálit na místě jedno vejce. Rabi Jehuda je v tomto o něco přísnější a domnívá se, že množství by mělo odpovídat olivě, tj. nejmenšímu pokrmu.

33) Ostatní tanaité předkládají kompromisní návrh – v případě obětiny jsou přísnější, než v případě chamecu.

1matzah1

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2014
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv