… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Traktát Mišny Pesachim – 8. kapitola 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

thumb-ZB902Kapitola osmá

1. (1) Pokud žena [tráví svátek] v domě svého manžela a [jak] její manžel, [tak i] její otec za ní obětovali [pesachovou oběť], musí jíst tu [oběť, kterou za ní obětoval] její manžel. Pokud nejdříve šla strávit svátek do domu svého otce a [jak] její manžel, [tak i] její otec za ní obětovali [pesachovou oběť], může jíst kdekoli chce. (2) Sirotek, za něž obětovali [pesachovou oběť] jeho opatrovníci, může jíst u kteréhokoli [z nich]. (3) Otrok dvou pánů nesmí jíst u žádného z nich. (4) Pokud je někdo napůl otrok a napůl svobodný, nesmí jíst [z oběti] svého pána. (5)

2. Pokud někdo řekne svému otroku: „Jdi a poraz za mě pesachovou oběť,“ pak pokud porazil kůzle, může jej jíst; pokud porazil jehně, může jej jíst; pokud porazil kůzle i jehně, jí to, [co porazil] jako první. (6) Jak by se měl zachovat, pokud zapomněl, co mu jeho pán řekl? Měl by porazit jehně i kůzle a říct: „Pokud mi můj pán řekl, [abych porazil] kůzle, je toto kůzle jeho a jehně mé; a pokud mi můj pán řekl [abych porazil] jehně, je jehně jeho a kůzle mé.“ Pokud i jeho pán zapomněl, co mu řekl, jdou obě zvířata na místo, kde jsou spálena, (7) ale [pán i otrok] jsou zproštěni [povinnosti] obětovat druhou pesachovou oběť. (8)
3. Pokud muž řekne svým dětem: „Porazím pesachovou oběť za toho z vás, kdo vstoupí jako první do Jeruzaléma,“ pak jakmile ten první vstoupil tak, že jeho hlava větší část jeho těla byla v Jeruzalémě, získal svůj podíl na pesachové oběti a získal jej za své bratry, kteří byli s ním. (9) Každý se pro [pesachovou oběť] může zapsat, pokud jí dost na to, aby každý dostal sousto alespoň o velikosti olivy. Mohou se pro ní zapsat i se z ní odhlásit, dokud není poražena. Rabi Šim’on říká: „Dokud není její krev rozstříknuta [na oltář].“ (10)

4. Pokud někdo přihlásí jiné [lidi] aby sdíleli jeho podíl, pak je členům skupiny dovoleno dát mu jeho [podíl] a on jí svůj a oni své. (11)
5.(12) Pokud zav (13) viděl dva výtoky, obětují [pesachovou oběť] za něj o jeho sedmém [dni, pokud tento připadá na čtrnáctý nisan]. (14) Pokud viděl tři výtoky, obětují [pesachovou oběť] za něj o jeho osmém [dni, pokud tento připadá na čtrnáctý nisan]. (15) Pokud je žena šomeret jom jom, obětují [pesachovou oběť] za ní o jejím druhém [dni, pokud tento připadá na čtrnáctý nisan]. Pokud viděla dva výtoky během dvou dní, obětují [pesachovou oběť] za ni o jejím třetím [dni, pokud tento připadá na čtrnáctý nisan]. Co se týká zavy, za ní obětují [pesachovou oběť] o jejím osmém [dni, pokud tento připadá na čtrnáctý nisan].
6. (16) [Co se týká] truchlícího (17) a toho, kdo odstraňuje kupu [kamenů] (18) a podobně i toho, koho slíbili [14. nisanu] propustit z vězení, (19) nemocného a starce, (20) který může sníst množství co do velikosti olivy, za něj poráží. [Avšak v případě všech těchto] nemusí porážet pesachovou oběť jen kvůli nim, aby snad nezpůsobili, že pesachová oběť bude neplatná. (21) Pokud u nich [posléze] dojde k[tomu, že pesachová oběť jimi přinesená] je neplatná, (22) jsou zproštěni povinnosti přinášet druhou pesachovou oběť [patnáctého ijaru] (23) až na toho, kdo odstraňoval hromadu [kamenů], neboť ten byl nečistý od začátku. (24)
7. Pesachová oběť se neporáží kvůli jednotlivci – to jsou slova rabiho Jehudy. Ale rabi Jose to povoluje. (25) A dokonce ani kvůli skupině sta lidí, kteří nemohou snít více, než co je velikost olivy, neporáží pesachovou oběť. (26) A nesmí vytvořit skupinu [která by se sestávala pouze] z žen, otroků a dětí. (27)
8. Onen se ponoří do mikve a večer jí svou pesachovou oběť, ale ne jiné posvěcené pokrmy. (28) Pokud se někdo [poprvé] doslechne o smrti [svého příbuzného] (29) nebo ten, kdo sbíral kosti [svého příbuzného], (30) se ponoří a jí i posvěcené jídlo. V případě konvertity, který konvertuje na erev Pesach, Bejt Šamaj říkají: Ponoří se a jí večer svou pesachovou oběť. (31) Bejt Hilel říkají: Kdokoli, kdo se oddělí od neobřízky, je jako někdo kdo se oddělil od hrobu. (32)

1) Je zvykem, že hlava rodiny obětovala pesachovou oběť za členy své rodiny za předpokladu, že ji budou jíst. Mohlo se ale stát, že dvě domácnosti obětovaly pesachovou oběť za stejného člověka – takový člověk je zapsán ke dvěma obětem a mišna řeší, ze které může jíst.
2) V případě, kdy vdaná žena tráví svátek v otcovském domě, mišna bere zřetel na to, že je u svého otce, na druhou stranu je ale vdaná za svého manžela. Proto si může vybrat, kde bude jíst z obětiny, ale nesmí jíst z obou.
3) Pokud má sirotek více opatrovníků či poručníků nebo pěstounů, může jíst u kteréhokoli z nich, neboť nenáleží k domu ani jednoho z nich.
4) Tento otrok je ve zcela opačné situaci, než sirotek – patří ke dvěma domům, měl by být tedy povinen jíst u obou, což je zakázané – proto nesmí jíst nikde. Jediným způsobem, jak tuto konfliktní situaci vyřešit, je že se oba majitelé otroka sejdou u společné oběti.
5) Předpokládá se totiž, že pokud hlava rodiny zabije pesachovou oběť, nečiní tak i za otroka, kterého vlastní jen částečně a naopak předpokládá, že tento poloviční otrok si může udělat svůj pesach. To také poloviční otrok musí udělat.
6) Tóra povoluje k pesachové oběti porazit jak kůzle, tak i jehně. V tomto případě pán domu neurčil, co má být obětováno a může porazit, co chce, i když ví, že jeho pán dává přednost jednomu druhu.
7) V takovém případě se nesmí jíst ani jedno ze zvířat, neboť ani u jednoho není jisté, jestli je či není pesachovou obětí. Obě tak musí být spálena.
8) Mišna ale nenařizuje obětování náhradní pesachové oběti na Pesach šeni 15. ijaru. Předpokládá se totiž, že pán zapomněl, které zvíře poručil porazit, až po určité době, kdy se jeho otrok s oběma zvířaty vrátil – v době, kdy jejich krev byla rozstřikována na oltář, si ještě nejspíše pamatoval, které zvíře vybral jako oběť a tudíž je oběť v zásadě platná.
9) Nejedná se o to, že by ten, kdo se dostane do Jeruzaléma jako první, získal jako jediný právo jíst tuto pesachovou oběť, ale že tato oběť bude z části „jeho“ a jeho sourozenci se k němu připojí. Obrat „hlava a větší část těla“ mišna i Gemara používá velmi často, pokud se jedná o to, když člověk má někam vstoupit a má se počítat za „přítomného“.
10) Podle Talmudu rabi Šim’on souhlasí, že zapsat se pro určitou pesachovou oběť je nutné do porážky, ale odhlásit se z ní může, až dokud její krev není knězem rozstříknuta na oltář.

11) V tomto případě jeden ze členů skupiny zapsal další hosty bez vědomí ostatních k pesachové oběti. Pokud s nimi ostatní nechtějí rozdělit rovným dílem, mohou vyřešit problém tak, že z jeho podílu a jeho přátel udělají de facto novou skupinu, která si rozdělí jeho podíl.
12) Podle této mišny by pesachová oběť měla být poražena i za toho, kdo může jíst pesachovou oběť večer 15. nisanu (tedy v době, kdy se pesach normálně jí), ačkoli ještě 14. Nisanu odpoledne (do západu slunce) pro to není způsobilý. Výjimkou je ten, kdo se znečistil kontaktem s mrtvým tělem – i když se se soumrakem stane čistým, pak pokud byl ještě 14. nisanu nečistý, není za něj pesachová oběť obětována.
13) Zav a zava jsou lidé, kteří měli abnormální výtok z genitálií (tj. nikoli sperma a menstruační krev). Muž je nečistý až do večera stejně jako muž, který měl výron semene. Pokud k výtoku dojde dvakrát, ať už v ten samý den nebo během dvou po sobě následujících dnů, je považován za zava (Lv 15:1–12) a je nečist po sedm dní. V případě tří výtoků musí navíc přinést osmého dne oběť. V obou případech, kdy je zavem, nesmí jíst posvěcené produkty (tj. obětiny) dokud není čistý nebo dokud nepřinese příslušnou obětinu.
14) V případě ženy je situace jiná – jako dva výtoky se počítají pouze ty, ke kterým dojde ve dva různé dny. Dva výtoky v jeden den se počítají jako jeden. Dále k tomuto výtoku musí dojít mimo menstruaci. Proto se jako abnormální výtok označuje i krev. Pokud během tohoto období spatří výtok jeden den, nemusí mít výtok následující den a může se jít ponořit do mikve. Tato žena se nazývá šomeret jom jom, ta, která hlídá každý den. Pokud má výtok dva dny po sobě, může jít třetího dne do mikve za předpokladu, že v ten den žádný výtok neměla. Pokud má ale výtok tři po sobě jdoucí dny, stává se z ní zava šlema (dosl. „úplná zava“). Poté musí počkat sedm dní, během nichž nebude mít výtok, sedmého se jde ponořit do mikve a osmého dne přináší oběť. Podobně jako zav do té doby nemůže jíst obětinu.
15) Kdy sestoupí do mikve a stává se čistým 15. nisanu večer.
Na rozdíl od předchozího případu je se stává rituálně čistým až s počátkem devátého dne, poté, co osmého dne svého období nečistoty přinese oběť. Pokud připadne jeho osmý den na 14. nisan a sestoupil den předtím do mikve, pak stačí, když osmého dne přinese oběť a 15. nisanu večer je čistý. Stejný princip je aplikován i v ostatních případech.
16) Toto jsou lidé, kteří mohou jíst pesachovou oběť 15. nisanu, i když jsou v okamžiku jejího porážení (14. nisanu) ve stavu, kdy ji jíst nemohou.
17) Truchlící (onen), kterému zemřel někdo z blízkých příbuzných (halacha mezi ně počítá matku, otce, bratra, sestru, dceru, syna a manžela/manželku) nesmí jíst obětinu. Jako onen je klasifikován v den úmrtí dotyčného příbuzného až do jeho pohřbu. Následující den ale již nemá status onen a může jíst pesachovou oběť. Tuto za něj obětují i přesto, že by se mohl během pohřbu znečistit tum’at met a tudíž by nebyl způsobilý jíst pesachovou oběť.
18) Tj. člověk, který odstraňuje kameny, které spadly na někoho jiného a zabily jej. Pokud se ukáže, že pod kameny je skutečně mrtvý člověk, stane se nečistým a nebude moci jíst pesachovou oběť. Dokud ale není nalezeno žádné mrtvé tělo, je považován za čistého a tím pádem i za schopného jíst pesachovou oběť.
19) Vězeň nemůže jíst pesachovou oběť. Pokud jej ovšem slíbili propustit v den pesachové oběti, lze za něj obětovat.
20) A to i přesto, že ve skutečnosti nemohou pozřít ani sousto z obětiny. Pokud se ale zadají být schopnými pesachovou oběť konzumovat, lze ji za ně porazit. Pokud je ovšem jisté, že ji jíst nemohou, neporážejí ji.
21) Pokud by se jednalo o skupinu slouženou zcela z těchto typů lidí, pak není za ně potřeba porážet pesachovou oběť, neboť by se tak stala neplatnou. Je lepší se takové možnosti vyhnout, než aby se celá skupina sestávala z „rizikových“ osob.

22) Pokud už je za někoho oběť poražena a on se poté stane nezpůsobilým k její konzumaci (bude uvězněn nebo znečištěn).
23) Protože v okamžiku rozstříknutí krve oběti na oltář byli způsobilí tuto oběť jíst.
24) Pokud se v jeho případě prokáže, že pod sutinami, které pomáhal odklízet, skutečně leží mrtvé tělo, pak je nečistý od začátku, tedy už v době, kdy je oběť porážena. V takovém případě musí přinést 15. ijaru novou.
25) Pokud je pesachová oběť poražena kvůli jednomu člověku, je nepravděpodobné, že bude sto sníst celou oběť sám. To, co nesní, se tak stává „zbytkem“ a je zakázáno nechat cokoli z pesachové oběti nesnědené až do rána.
26) Na druhou stranu ani rabi Jose nedovoluje porazit oběť kvůli velké skupině, (která by celou oběť zcela jistě snědla), pokud by došlo k tomu, že by ti, kdo patří do takové skupiny, nemohli nebo nebyli schopni sníst alespoň tolik masa z pesachové oběti, kolik je velikost olivy a splnit tak micvu.
27) To je jeden výklad této mišny. Podle jiného je zakázáno vytvořit skupinu, kde by ženy a otroci seděli spolu, neboť je zde obava z nemravností (otroci jsou v mišně obecně považováni za někoho, kdo příliš nedbá na dobré mravy).
28) Status onen trvá, jak jsme již zmínili výše, pouze v den, na jehož konci se ponoří d mikve a následující den již může jíst zasvěcené pokrmy. Rabíni přidali k tomu ještě večer – tento den je však pouze onen de-rabanan, proto je celé nařízení mírnější. Je mu dovoleno jíst pesachovou oběť, pokud je zrovna 15. nisanu, protože jindy by ji jíst nemohl. Všechny ostatní obětiny ale musí odložit do následujícího dne.
29) Pokud se někdo dozvěděl o smrti svého příbuzného v jiný den, než v den jeho úmrtí, má tento den status onen de-rabanan. Večer již není onen vůbec, a proto může jíst i ostatní zasvěcené pokrmy.
30) Ve starověku bylo běžné, že lidé byli pohřbeni a až po uplynutí roka či více, když se měkké tkáně rozložily, byly jejich kosti přeneseny do osuária – kostnice (tato praxe řešila problém z nedostatkem místa na hroby a používala se v Evropě běžně až do nástupu novověku). Člověk, který takto přemisťuje ostatky svého příbuzného do kostnice, se stává onen de-rabanan.
31) Není jasné, o jaké ponoření se jedná, neboť není pravděpodobné, že by ponoření se do mikve bylo v mišnických dobách součástí rituálu konverze – spíše se jedná o ponoření, které má konvertitu očistit od rituální nečistoty, kterou s sebou nese v průběhu konverze. Podle Bejt Šamaj se jedná pouze o mírnou formu rituální nečistoty, u které platí, že pokud se ponoří do mikve, je nečistý pouze do soumraku, čímž pádem může jíst pesachovou oběť večer 15. nisanu.
32) Podle Bejt Hilel je nečistota stejného druhu, jako tum’at met, nečistota způsobená dotekem mrtvoly. Očištění od ní trvá sedm dní. Důvod pro Hilelovo rozhodnutí je podle Gemary následující: Konvertita ještě před dovršení konverze není podřízen zákonům o rituální čistotě a nečistotě, a pokud se předtím dotkl mrtvoly a poté konvertuje, je čistý a technicky vzato pesachovou oběť jíst může. Bejt Hilel se ale obávají, že by si konvertita tak mohl myslet, že i příští rok je mu dovoleno i poté, co přišel do kontaktu s mrtvým tělem, jíst pesachovou oběť – proto přijímá preventivní ustanovení, které má konvertitovi ozřejmit, že tato praxe je nepřípustná.
Nutno podotknout, že veškeré případy, kdy mišna nebo Gemara rozhoduje nějak z důvodu toho, aby se dotyčný „nedomníval, že by snad…“ apod. jsou oprávněné. V době mišny neexistovala žádná podobná sbírka pravidle a nařízení, vyjma Tóry psané, neexistoval žádný Šulchan aruch a k popisované situaci, jako je tato, třebaže se dnes může zdát nereálná, mohlo klidně dojít.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv