… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KI TISA (Ex 30,11 – 34,35) 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

1 tora30,15
העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל – Bohatý nebude dávat více a nemajetný nedá méně než půl šekelu (stříbra)
Chudý, který dává nepatrnou část ze svého majetku na svaté účely, jeho mysl je zcela obrácena k nebesům a to, co dal, dal bez lítosti v srdci. Naproti tomu bohatý, který by měl dát na svaté účely poměrně velkou část ze svého majetku, ten by toho litoval. Říkal by si stále, že to dal z donucení, tudíž ne z lásky a čistého srdce. Taková oběť pozdvihování (truma) by zajisté nebyla Hospodinu milá. Proto nám Tóra říká, že všichni mají dát stejný díl.

31,2-3
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת וכל מלאכה.
Hleď, povolal jsem jménem Becalela, syna Urího, syna Churova z kmene Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla….
Becalel byl největším umělcem v naší historii, který tvořil, jak jehojméno napovídá, ve stínu Božím – pod Boží inspirací – בצל א-ל. (Podle něho בצלאל se jmenuje Akademie výtvarných umění v Jeruzalémě, kterou založil r. 1906 Boris Schatz).
Becalel vytvořil všechno náčiní ve stanu setkávání, který byl předobrazem budoucího jeruzalémského Chrámu.
Podobně jako stan setkávání, tak i Chrám se svým náčiním tvořily jakýsi hmotný rámec – půdu pro spojení člověka s Boží imanencí. Podobně je tomu i dnes v synagógách, které naši učenci nazývají מקדש מעט – malým chrámem.Jistě důstojné místo, kde intenzivněji můžeme pocítit přítomnost Boží imanence – שכינה, je velmi důležité. Nezbytné je však opravdové duchovní vedení obce. Proto je důležité, aby rabín, který formuje, dotváří duše věřících byl od Hospodina nadán takovými vlastnostmi, jako Becalel, který vytvářel náčiní stanu setkávání.

32,1
ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו…. – ….shromáždil se lid kolem Árona a naléhali na něj. „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi.
Nyní se dostáváme k tragické události, která poznamenala historii synů Izraele na mnoho set let. Jedná se o hřích zlatého telete-חטא העגל. Je možné tento hřích vysvětlit z prostého hlediska, tak jak je popsán v Tóře. Synové Izraele se zpronevěřili Hospodinu, zapoměli na jeho dobrodinní a pomoc a vrátili se k modloslužbě, jejímuž vlivu byli po staletí v Egyptě vystaveni. Hřích zlatého telete můžeme vysvětlit také z „pozitivního hlediska“ a kladnějšího pohledu na celou událost. Všichni synové Izraele tehdy dosáhli duchovní úrovně proroků. Bylo to při přechodu Rákosovým mořem a pod horou Sinaj, kdy prostřednictvím Mojžíše Hospodin prohlašuje Desatero přikázání. Všechny smysly synů Izraele byly tisíckrát citlivější než dnešní naše smysly, což dokazují slova Tóry: „Všechen lid pozoroval hřmění, blesky a zvuk šófaru…“(Ex 20,18). Pozorovat zvuk můžeme dnes pouze v nejmodernější fyzikální laboratoři. Mojžíš byl prostředníkem mezi lidem a Bohem. Naráz lid neví, co se s Mojžíšem stalo. Nevidí ho , nemluví s ním, prostě spojení s Bohem se přerušilo. Lid však touží po tomto spojení, lid žízní po Bohu, lid che poznat Boha-לדעת את השם. Lid chce poznat Boha svými smysly. My dnes víme, že tato touha byla neuskutečnitelná. Jak si například prostý člověk může představit Boha, když tento je netělesný, nehmotný a ti, kteří si ho chtějí hmotně představit, nikdy toho nedosáhnou (třetí z třinácti článků víry dle Maimonida). Ne všichni to však byli schopni pochopit. Mnozí chtěli zhotovit hmotný symbol Boha. Tak jim nakonec Áron ulil zlaté tele, což mu ale Hospodin nepřikázal, ani neschválil. Mojžíš, když zjistil, co se přihodilo uprostřed tábora synů Izraele, odhodil desky Desatera z rukou a pod horou je roztříštil (32,19). Desatero, které bylo psáno Boží rukou, se mohlo stát také symbolem Boha, který by synové Izraele mohli zbožštit a učinit z něj proti vůli Tvůrce objekt modloslužby-עבודה זרה. Mojžíš však chtěl, aby vše bylo na nejvyšší míru duchovní-רוחניות עליונה.

2 reakce na Paraša KI TISA (Ex 30,11 – 34,35)

 • Pettr napsal:

  To nemyslíte vážně. Je určitá míra zaopatření člověka .A dá li někdo ze svého nedostatku,dal více než ten kdo dal ze svého přebytku.Omlouváte lakomství? A co dále omlouváme,modloslužbu? Takové veliké fyzické znamení dal Bůh svému lidu a oni žádali Árona o zlaté tele.Jaké byli následky jednání v nevíře? Vždyť i Mojžíš zemi zaslíbenou jen zahlédl z dáli a synové Izraele zahynuli na poušti.Nikdo z účastníků vyjití z Egypta do Vaši země nevstoupil,jen jejich děti. Vždy je možnost učiniti pokání a přijmout odpuštění že. 🙂

  • Scooolie napsal:

   Trefil jste zajímavé téma. Jak se projevuje rovnost lidí před Hospodinem? Tím, že všichni dávají stejně v absolutní hodnotě, anebo tím, že dávají stejně v poměru ke svému majetku? Oba přístupy lze odůvodnit, oba mají svá pro a proti.
   Dnes se v praktickém životě prosadil u daní z příjmů onen druhý (tedy stejná procentuální daň pro všechny), případně i třetí, který bere těm, co vydělávají více ještě více, než těm, co vydělávají méně (tedy tzv. progresivní zdanění). Na druhou stranu třeba u poplatků za odvod komunálního odpadu se kupodivu nehledí na výši příjmů ani na celkový majetek, ale poplatek je stejný „z hlavy“. Obdobně tomu je u poplatků za TV a rozhlas.
   V Ex 30,15 je zvolen první přístup – a bez ohledu na to, jak přesvědčivé je odůvodnění v této paraše, nebo kdekoliv jinde – tak to prostě Hospodin chtěl. Proto námitky nechť jsou uplatněny výše 🙂 Citovaný výrok nijak nebrání tomu, aby bohatý daroval velkou část svého majetku pro různé zbožné účely – jen to už záleží na jeho rozhodnutí, na jeho dobrovolnosti.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2015
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv