… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Průzkum názorů izraelské mládeže 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

cropped-cropped-ayalim1

Ilustrační foto

Poslední týden v březnu pořádal ústav „HaGal he-chadaš“ jménem přílohy „Šišabat“ deníku Jisrael hajom průzkum mínění 308 studentů 11. a 12. tříd středních škol . Tito studenti představují vzorek židovského obyvatelstva hovořícího hebrejsky ve své věkové kategorii. 154 studentů se učí v 11. třídě a 154 studentů ve 12. třídě. 28 procent byli šestnáctiletí, 46 procent sedmnáctiletí a 26 procent osmnáctiletí. 50 procent z dotázaných byly dívky a 50 procent chlapci.60 procent dotázaných se učí ve státních školách, 27 ve státních náboženských školách a 13 procent v soukromých školách. 53 procent se považují za nereligiozní, 21 procent se považují za židovské tradicionalisty, 23 procent se považují za zbožné a 3 procenta za ortodoxní (charedim). 35 procent z dotázaných žije ve středu Izraele (24 procent z oblasti Gush Dan a 11 pocent ze Sharonu), 30 procent žije v oblasti Haify, 15 procent v Jeruzalémě a okolí a 20 procent žije v oblasti Shfela a na jihu Izraele. Odpovědi studentů středních škol mohou naznačit, kam se izraelská společnost bude v budoucích letech ubírat.

 

  1. Politická orientace a vztah k Izraeli

Jaké máš politické názory?

59 procent – pravicové, 23 procent – politický střed, 13 procent – levicové, 5 procent se nevyjádřilo.

Máš rád Izrael?

85 procent – mám ho rád, mám ho velmi rád.

15 procent – nemám ho rád.

Při analýze odpovědí podle politické orientace dotázaných vyplynulo, že 90 procent pravicově orientované mládeže odpovědělo, že má má rádo Izrael. Mládež zastávající názory politického středu má ráda Izrael z 85 procent a levicově orientovaná mládež má ráda Izraele z 68 procent.

Vidíš svou budoucnost v Izraeli?

89 procent dotázaných – ano. 11 procent – ne.

Chceš sloužit v izraelské armádě?

88 procent dotázaných – ano. 12 procent – ne. 96 procent chlapců chce narukovat do armády. U dívek to bylo pouze 80 procent. Nejvyšší procento (98 %) dotázaných, kteří chtějí sloužit v IDF patří k těm, kteří zastávají názory politického středu. 93 procent levicově orientovaných chce sloužit a 88 pravicově orientovaných chce sloužit. 17 procent nechce sloužit v armádě (včetně zbožných dívek, které mají možnost sloužit v civilní náhradní službě).

Nejpopulárnější jednotka IDF, kde by chtělo 27 procent dotázaných sloužit je rozvědka (Modi’in), dále letectvo – 15 procent, různé pluky pěšího vojska – 13 procent, Sajeret a zvláštní jednotky – 6 procent, počítačové jednotky a boj proti počítačovému terorismu – 6 procent, vojenská zdravotnická služba – 5 procent, válečné námořnictvo – 4 procenta.

Důvěřuješ izraelské armádě – IDF?

76 procent odpovědělo ano, 24 procent odpovědělo, že nedůvěřuje. Nejvíce důvěřují pravicově orientovaní mladí – 88 procent, pak mající názory politického středu – 83 procent a levicově orientovaní – 70 procent.

Důvěřuješ soudům?

59 procent odpovědělo – ano, 41 procent soudům nedůvěřuje. Z pravicově orientovaných respondentů důvěřuje soudům pouze 51 procent a 49 procent jim nedůvěřuje. Z mládeže mající názory politického středu důvěřuje soudům 72 procent a z levicově orientované mládeže 76 procent.

Důvěřuješ policii?

Důvěřuji – 57 procent dotázaných, nedůvěřuji – 43 procent respondentů. Z pravicově orientovaných důvěřuje policii 58 procent, z středo-politicky orientovaných důvěřuje policii 57 procent a z levicově orientovaných respondentů pouze 43 procent důvěřuje policii a 57 procent ne.

Důvěřuješ vládě?

43 procent důvěřuje a 57 nedůvěřuje. 47 procent pravicově orientovaných důvěřuje vládě, 42 procent podporujících politický střed a pouze 33 procent levicově orientovaných důvěřuje vládě.

Důvěřuješ sdělovacím prostředkům?

38 procent – ano, 62 procent – ne. Z pravicově orientovaných důvěřuje sdělovacím prostředkům pouze 28 procent. Ze středopoliticky a levicově orientovaných respondentů důvěřuje sdělovacím prostředkům 52 procent a 48 procent nedůvěřuje.

Důvěřuješ Knesetu (izraelskému parlamentu)?

Důvěřuji – 30 procent. Nedůvěřuji 70 procent. U mládeže pravicové orientace je důvěra v poslance Knesetu padesátiprocentní. U levicové mládeže je to pouze 30 procent a u respondentů klonících se k politickému středu je důvěra v poslance Knesetu na 27 procentech.

Co je v Izraeli nejlepší?

63 procent odpovědělo, že rodinná atmosféra, 11 procent považuje za nejlepší armádu, 10 procent uvedlo, že nejlepší je židovský stát. Konečně 6 procent uvedlo, že nejlepší (nejhezčí) jsou v Izraeli příroda a krajina.

Co je nejhorší v Izraeli?

Bezpečnostní situace – 38 procent, vedení země – 12 procent, korupce – 11 procent, hospodářská situace – 8 procent, nervozita a násilí – 7 procent, rasismus – 7 procent, nejednotnost národa – 7 procent. K dalším zajímavým odpovědím se řadí například to, že 6 procent dotázaných uvedlo jako nejhorší v Izraeli izraelskou levici, 5 procent považuje za nejhorší v Izraeli Araby, 4 procenta považují za nejhorší izraelský soudní systém a pouze 1,3 procenta uvedlo, že nejhorší je pravice a pravicoví extremisté.

  1. Aktuální problémy

Je naděje na urovnání konfliktu s Palestinci?

Není naděje nebo velmi malá, odpovědělo 82 procent. Je naděje na urovnání konfliktu, odpovědělo 18 procent mladých. 93 procent pravicově orientovaných, 75 procent tíhnoucích k politickému středu a 35 procent levicově orientovaných nevidí naději na urovnání konfliktu. Z těch, kteří odpověděli, že není naděje na urovnání konfliktu s Palestinci, odpověděli na dotaz „kdo za to může“, takto: 51 procent dotázaných dává vinu Palestincům za současný stav, 42 procent odpovědělo, že obě strany mají vinu na současném stavu a pouze 2 procenta dotázaných viní Izrael. 5 procent dotázaných na otázku neodpovědělo.

Má se poskytnout lékařská pomoc raněnému teroristovi?

Ne – odpovědělo 60 procent, ano – odpovědělo 29 procent a 11 procent dotázaných neodpovědělo na dotaz. Dívky byly radikálnější. Pouze 25 procent jich odpovědělo „ano“ oproti 32 procentům chlapců. Mezi levicovou mládeží je pro poskytnutí lékařské pomoci 70 procent a proti pouze 14 procent. Svůj názor nevyslovilo 16 procent dotázaných.Mezi mládeží podporující politický střed je pro poskytnutí lékařské pomoci 36 procent a proti 48 procent. Mezi pravicově orientovanou mládeží je většina, 76 procent proti poskytnutí lékařské pomoci a jen 17 procent je pro.

Má jít před soud voják, který zastřelil teroristu, jenž byl již odzbrojen?

Ne – odpovědělo 60 procent dotázaných. Ano – odpovědělo 30 procent a 10 procent neodpovědělo na dotaz. Také zde jsou dívky radikálnější. 63 procent dívek odpovědělo „ne“ oproti 57 procentům chlapců. Z pravicově orientované mládeže odpovědělo „ne“ 75 procent oproti 16 procentům, kteří odpověděli „ano“. 9 procent nemá názor. Z mládeže podporující politický střed odpovědělo „ne“ 50 procent a 35 procent odpovědělo „ano“. Z levicově orientované mládeže odpovědělo „ano“ 81 procent a jen 8 procent řeklo „ne“.

Mají mít izraelští Arabové svou reprezentaci v Knessetu?

52 procent dotázaných si myslí, že ano oproti 48 procentům, kteří si myslí, že ne. Z pravicově orientované mládeže si myslí 63 procent, že by Arabové neměli mít své představitele v Knessetu. Tentýž názor má 31 procent mládeže podporující politický střed a ztotožňuje se s ním pouze 7 procent levicově orientované mládeže.

Je izraelská armáda nejmorálnější armádou na světě?

85 procent odpovědělo „ano“ a pouze 15 procent odpovědělo „ne“. Pravicově orientovaných odpovědělo „ano“ 92 procent, podporujících politický střed odpovědělo „ano“ 85 procent a z levicově orientované mládeže odpovědělo „ano“ pouze 52 procent.

Je podle tvého názoru dobré zemřít za naši zemi?

Celkem 65 procent odpovědělo „ano“ a 35 procent odpovědělo „ne“. Z pravicově orientovaných odpovědělo „ano“ 76 procent, z podporujících politický střed odpovědělo „ano“ 55 procent a z levicově orientovaných odpovědělo „ano“ pouze 38 procent.

  1. Všeobecné znalosti

Četl jsi knihu během posledního půlroku?

68 procent „ano“, 32 procent „ne“. Dívky čtou více. 79 procent dívek četlo v posledním půlroce knihu oproti 57 procentům chlapců.

Uveď čtyři jména izraelských spisovatelů.

21 procent dotázaných uvedlo čtyři a více správných jmen, 22 procent uvedlo tři správná jména, 30 procent uvedlo 2 správná jména, 17 procent uvedlo jedno správné jméno a 10 procent neuvedlo žádné správné jméno.

Uveď jména pěti sídel v Galileji.

14 procent uvedlo správně jména pěti sídel, 9 procent uvedlo správně čtyři sídla, 10 procent uvedlo správně tři sídla, 19 procent uvedlo správně dvě sídla a 16 procent uvedlo správně jméno jednoho sídla v Galileji. 32 procent dotázaných neuvedlo správně ani jedno jméno sídla v Galileji. Celkem nedokázalo zcela správně odpovědět na otázku 86 procent studentů 11. a 12. tříd.

Jmenuj pět ministrů, kteří působí v současné vládě.

15 procent dotázaných jmenovalo správně pět ministrů, 16 procent jmenovalo správně čtyři ministry, 18 procent správně jmenovalo tři ministry, 13 procent uvedlo správně jména dvou ministrů a 17 procent jméno jednoho ministra. 21 procent neuvedlo správně ani jedno jméno současného ministra izraelské vlády. Celkem nedokázalo zcela správně odpovědět na otázku 85 procent studentů.

        4. Studium

Jak si vážíš svých učitelů?

75 procent dotázaných odpovědělo, že si svých učitelů váží nebo velmi váží. 25 procent si svých učitelů neváží.

Jaké povolání si chceš vybrat do budoucna?

25 procent – počítače, hi-tech, 10 procent – lékař, 6 procent – učitel, 5 procent – inženýr, 4 procenta – advokát, 4 procenta – psycholog, 3 procenta – voják z povolání. Většina studentů, kteří chtějí pracovat v hi-techu jsou chlapci – 37 procent a pouze 14 procent dívek. Naopak, většina dívek chce být lékařkami – 15 procent, oproti chlapcům, kterých chce být lékaři pouze 5 procent .Zajímavé je i to, že 2 procenta mládeže chce být politiky a 2 procenta chce pracovat ve sdělovacích prostředcích.

  1. Jak tráví svůj volný čas a jaké pořady sledují ve volném čase

Jaké zábavě dáváš přednost?

43 procent dává přednost zábavě s kamarády, 22 procent – sport, 21 procent – doma sleduje televizi a videa, 18 procent – počítač a internet, 12 procent – hudba, zpěv a tanec, 7 procent – restaurace a kavárny, 5 procent – oslavy, 2 procenta – kino, 1 procento – zábava s rodinou.

Zajímáš se o aktuální dění ?

78 procent – ano, 22 procent – ne. Pokud to posuzujeme podle politických názorů mládeže, tak nejvíce se o zprávy zajímá levicová mládež – 86 procent, potom pravicově orientovaná mládež – 78 procent a mládež tíhnoucí k politickému středu – 75 procent.

Kolik hodin denně strávíš na sociálních sítích?

18 procent – více než šest hodin, 18 procent – čtyři až pět hodin, 40 procent – dvě až tři, 17 procent – hodinu a 7 procent – vůbec nesurfuje.

Zabývaš se také dobrovolnou prací pro společnost?

55 procent odpovědělo „ano“ a 45 procent odpovědělo „ne“. 22 procent mládeže pracuje jako vedoucí v různých dětských a mládežnických organizacích (Noar oved ve-lomed, skauti, Benej Akiba, Hashomer haca’ir, Ezra…), 5 procent pracuje v nemocnicích a domovech důchodců, 5 procent pracuje v organizacích pomáhajících sociálně slabým lidem, 5 procent doučuje děti a pomáhá jim s přípravou do školy i mimo školu, 5 procent je dobrovolníků v Magen David Adom (obdoba Červeného kříže) a 2 procenta pracují dobrovolně v organizacích chránících zvířata.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2016
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv