… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Prohlášení Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (video, česky, anglicky) 5.00/5 (100.00%) 14 ohodnocení

Prezident USA Donald Trump u Západní zdi, Jeruzalém, Izrael, 22. května 2017; foto Matty Stern/U.S. Embassy Tel Aviv

Prezident USA Donald Trump u Západní zdi, Jeruzalém, Izrael, 22. května 2017; foto Matty Stern/U.S. Embassy Tel Aviv

Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes jménem své země uznal Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael. Stalo se tak v prohlášení, které bylo živě přenášeno do celého světa. Přinášíme videozáznam a úplný text prohlášení v překladu a originále.

 

Prohlášení prezidenta Trumpa o Jeruzalémě


Děkuji Vám. Když jsem nastoupil do úřadu, slíbil jsem, že budu přistupovat ke světovým výzvám s otevřenýma očima a velmi čerstvým myšlením. Naše problémy nemůžeme vyřešit tím, že budeme vycházet z týchž neúspěšných předpokladů a opakovat stejné neúspěšné strategie. Staré výzvy vyžadují nové přístupy.

Moje dnešní prohlášení je začátkem nového přístupu ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinci.

V roce 1995 přijal Kongres Zákon o velvyslanectví v Jeruzalémě (Jerusalem Embassy Act), žádající federální vládu, aby přesunula americké velvyslanectví do Jeruzaléma a uznala, že toto město – a to je důležité – je hlavním městem Izraele. Tento zákon přijal Kongres obrovskou většinou obou stran a před pouhými šesti měsíci byl jednohlasně potvrzen hlasováním Senátu.

Dosud po více než 20 let každý předchozí americký prezident využíval zákonem danou možnost odmítnout přesun velvyslanectví USA do Jeruzaléma nebo uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele.

Prezidenti využívaly těchto výjimek v přesvědčení, že odklad uznání Jeruzaléma pomůže věci míru. Někdo říká, že jim chyběla odvaha, ale oni se rozhodovali na základě svého nejlepšího přesvědčení založeného na faktech, jak jim v onu dobu rozuměli. Je to zaznamenáno. Po více než dvou desetiletích výjimek nejsme blíže trvalé mírové smlouvě mezi Izraelem a Palestinci. Bylo by pošetilé se domnívat, že opakování téhož postupu nyní povedené k jinému nebo lepšímu výsledku.

Proto jsem rozhodl, že je čas oficiálně uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele.

Předchozí prezidenti to měli jako velký slib ve volební kampani, ale nesplnili ho. Já ho dnes plním.

Dospěl jsem k závěru, že tento postup je v nejlepším zájmu Spojených států amerických a prosazování míru mezi Izraelem a Palestinci. Jde o dlouho opožděný krok k posílení mírové procesu a úsilí o trvalou mírovou dohodu.

Izrael je suverénní stát s právem, které má každý jiný stát, vybrat si své hlavní město. Uznání této skutečnosti je nezbytnou podmínkou k dosažení míru.

Před 70 lety Spojené státy za prezidenta Trumana uznaly Stát Izrael. Již tehdy Izrael učinil svým hlavním městem Jeruzalém – hlavní město židovského národa již od starověku. Dnes je Jeruzalém sídlem moderní izraelské vlády. Je domovem izraelského parlamentu, Knesetu, stejně jako izraelského nejvyššího soudu. Je sídlem oficiální rezidentem předsedy vlády a prezidenta. Je sídlem mnoha ministerstev.

Po desetiletí se američtí prezidenti, ministři zahraničí a vojenští představitelé setkávali se svými izraelskými protějšky v Jeruzalémě, stejně jako já při své letošní návštěvě Izraele.

Jeruzalém není jen srdcem tří velkých náboženství, ale je také srdcem jedné z nejúspěšnějších demokracií světa. Během posledních sedmi desetiletí izraelský lid vybudoval stát, kde židé, muslimové a křesťané, lidé všech vyznání mohou svobodně žít a praktikovat svoji víru podle svého svědomí a přesvědčení.

Jeruzalém dnes je a musí zůstat místem, kde se židé modlí u Západní zdi, kde křesťané procházejí křížovou cestou a kde se muslimové modlí v mešitě al-Aksá.

Během všech těchto let nicméně prezidenti, vystupující jménem Spojených států, odmítali oficiálně uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Ve skutečnosti jsme odmítali uznat jakékoliv izraelské hlavní město.

Dnes ale konečně uznáváme to, co je zřejmé: že Jeruzalém je hlavním městem Izraele. Není to nic více ani nic méně, než uznání skutečnosti. Je to také správná věc. Je to něco, co bylo třeba udělat.

Proto také, v souladu se Zákonem o velvyslanectví v Jeruzalémě, ukládám ministerstvu zahraničí, aby začalo přípravu přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Okamžitě bude zahájeno najímání architektů, inženýrů a projektantů, takže nové velvyslanectví, až bude dokončeno, bude velkolepou poctou míru.

Současně s těmito oznámeními chci také sdělit velmi jasně jednu věc: Toto rozhodnutí nemá v žádném případě být odrazen od našeho silného závazku napomoci trvalé mírové dohodě. Chceme dohodu, která bude velkým úspěchem pro Izraelce a velkým úspěchem pro Palestince. Nezaujímáme postoj k jakýmkoliv záležitostem konečného statusu, včetně konkrétních hranic izraelské svrchovanosti v Jeruzalémě, nebo řešení sporných hranic. Tyto otázky jsou na zúčastněných stranách.

Spojené státy i nadále jsou hluboce odhodlány pomáhat dosáhnout mírové dohody, která bude přijatelná pro obě strany. Udělám vše, co je v mých silách, aby pomohl vytvořit takovou dohodu. Je nesporné, že Jeruzalém je jedním z nejcitlivějších témat těchto rozhovorů. Spojené státy budou podporovat dvoustátní řešení, pokud se na něm obě strany shodnou.

V mezidobí žádám všechny strany, aby zachovávaly status quo ve vztahu k jeruzalémským svatým místům, včetně Chrámové hory, známé také jako Haram al-Šaríf.

Naší největší nadějí, která je přede vším, je naděje na mír, všeobecná touha každé lidské duše. Dnešním skutkem potvrzuji dlouhodobý závazek své vlády vůči budoucími míru a bezpečnosti v této oblasti.

Toto oznámení vyvolá samozřejmě také odpor a nesouhlas. Ale jsme přesvědčeni, že nakonec, až se propracujeme přes tyto neshody, objeví se mír a místo po větší pochopení a spolupráci.

Toto posvátné město by mělo v lidstvu vyvolávat to nejlepší, pozvedat naše pohledy k tomu, co je možné; nikoliv nás strhávat zpět a níže ke starým bojům, které se staly tak naprosto předvídatelnými. Mír není nikdy mimo dosah těch, kdo ho chtějí dosáhnout.

Proto dnes vyzýváme ke klidu, umírněnosti a k tomu, aby hlasy tolerance převážily nad hlasateli nenávisti. Naše děti by měly zdědit naši lásku, ne naše konflikty.

Opakuji poselství, které jsem letos pronesl na historickém a mimořádném summitu v Saúdské Arábii: Blízký východ je regionem bohatým na kulturu, ducha a historii. Jeho lidé jsou skvělí, hrdí a rozmanití, živí a silní. Ale neuvěřitelná budoucnost, čekající na tuto oblast, je držena v šachu krveprolitím, nevědomostí a terorem.

Viceprezident Pence v nadcházejících dnech pocestuje do regionu, aby potvrdil náš závazek spolupracovat s našimi partnery po celém Blízkém východě při potlačování radikalismu, který ohrožuje naděje a sny budoucích generací.

Je načase, aby mnozí, kteří touží po míru, vypudili extrémisty ze svých středů. Nastal čas, aby všechny civilizované státy a lidé reagovali na neshody rozumnou debatou – a ne násilím.

A je čas, aby mladé a umírněné hlasy na celém Blízkém východě pro sebe požadovali jasnou a krásnou budoucnost.

Proto se dnes znovu dejme na cestu vzájemného porozumění a respektu. Přehodnoťme staré předpoklady a otevřeme svá srdce a mysli možnému a možnostem. A konečně, žádám představitele regionu – politické a náboženské, izraelské a palestinské, židovské a křesťanské a muslimské – spojte se s námi při ušlechtilém hledání trvalého míru.

Děkuji vám. Bůh vám žehnej. Bůh žehnej Izraeli. Bůh žehnej Palestincům. A Bůh žehnej Spojeným státům. Velmi vám děkuji. Děkuji vám.

(Následoval podpis prohlášení.)


The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release

Diplomatic Reception Room

1:07 P.M. EST

THE PRESIDENT: Thank you. When I came into office, I promised to look at the world’s challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches.

My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians.

In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city — and so importantly — is Israel’s capital. This act passed Congress by an overwhelming bipartisan majority and was reaffirmed by a unanimous vote of the Senate only six months ago.

Yet, for over 20 years, every previous American president has exercised the law’s waiver, refusing to move the U.S. embassy to Jerusalem or to recognize Jerusalem as Israel’s capital city.

Presidents issued these waivers under the belief that delaying the recognition of Jerusalem would advance the cause of peace. Some say they lacked courage, but they made their best judgments based on facts as they understood them at the time. Nevertheless, the record is in. After more than two decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result.

Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.

While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.

I’ve judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long-overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement.

Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own capital. Acknowledging this as a fact is a necessary condition for achieving peace.

It was 70 years ago that the United States, under President Truman, recognized the State of Israel. Ever since then, Israel has made its capital in the city of Jerusalem — the capital the Jewish people established in ancient times. Today, Jerusalem is the seat of the modern Israeli government. It is the home of the Israeli parliament, the Knesset, as well as the Israeli Supreme Court. It is the location of the official residence of the Prime Minister and the President. It is the headquarters of many government ministries.

For decades, visiting American presidents, secretaries of state, and military leaders have met their Israeli counterparts in Jerusalem, as I did on my trip to Israel earlier this year.

Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world. Over the past seven decades, the Israeli people have built a country where Jews, Muslims, and Christians, and people of all faiths are free to live and worship according to their conscience and according to their beliefs.

Jerusalem is today, and must remain, a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the Stations of the Cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque.

However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel’s capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all.

But today, we finally acknowledge the obvious: that Jerusalem is Israel’s capital. This is nothing more, or less, than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It’s something that has to be done.

That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This will immediately begin the process of hiring architects, engineers, and planners, so that a new embassy, when completed, will be a magnificent tribute to peace.

In making these announcements, I also want to make one point very clear: This decision is not intended, in any way, to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem, or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved.

The United States remains deeply committed to helping facilitate a peace agreement that is acceptable to both sides. I intend to do everything in my power to help forge such an agreement. Without question, Jerusalem is one of the most sensitive issues in those talks. The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.

In the meantime, I call on all parties to maintain the status quo at Jerusalem’s holy sites, including the Temple Mount, also known as Haram al-Sharif.

Above all, our greatest hope is for peace, the universal yearning in every human soul. With today’s action, I reaffirm my administration’s longstanding commitment to a future of peace and security for the region.

There will, of course, be disagreement and dissent regarding this announcement. But we are confident that ultimately, as we work through these disagreements, we will arrive at a peace and a place far greater in understanding and cooperation.

This sacred city should call forth the best in humanity, lifting our sights to what it is possible; not pulling us back and down to the old fights that have become so totally predictable. Peace is never beyond the grasp of those willing to reach.

So today, we call for calm, for moderation, and for the voices of tolerance to prevail over the purveyors of hate. Our children should inherit our love, not our conflicts.

I repeat the message I delivered at the historic and extraordinary summit in Saudi Arabia earlier this year: The Middle East is a region rich with culture, spirit, and history. Its people are brilliant, proud, and diverse, vibrant and strong. But the incredible future awaiting this region is held at bay by bloodshed, ignorance, and terror.

Vice President Pence will travel to the region in the coming days to reaffirm our commitment to work with partners throughout the Middle East to defeat radicalism that threatens the hopes and dreams of future generations.

It is time for the many who desire peace to expel the extremists from their midst. It is time for all civilized nations, and people, to respond to disagreement with reasoned debate –- not violence.

And it is time for young and moderate voices all across the Middle East to claim for themselves a bright and beautiful future.

So today, let us rededicate ourselves to a path of mutual understanding and respect. Let us rethink old assumptions and open our hearts and minds to possible and possibilities. And finally, I ask the leaders of the region — political and religious; Israeli and Palestinian; Jewish and Christian and Muslim — to join us in the noble quest for lasting peace.

Thank you. God bless you. God bless Israel. God bless the Palestinians. And God bless the United States. Thank you very much. Thank you.

(The proclamation is signed.)

END

1:19 P.M. EST

2 reakce na Prohlášení Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele (video, česky, anglicky)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv