… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Chanuka

příslušnice izraelského Velitelství domácí fronty zapaluje první chanukovou svíci

příslušnice izraelského Velitelství domácí fronty zapaluje první chanukovou svíci

 

izraelský hasič zapaluje druhou chanukovou svíci

izraelský hasič zapaluje druhou chanukovou svíci


 
izraelský bojový letec zapaluje třetí chanukovou svíci

izraelský bojový letec zapaluje třetí chanukovou svíci


 
izraelský vojenský hudebník zapaluje čtvrtou chanukovou svíci

izraelský vojenský hudebník zapaluje čtvrtou chanukovou svíci


 
izraelský voják zapaluje šestou chanukovou svíci

izraelský voják zapaluje šestou chanukovou svíci


 
operátor izraelského průzkumného dronu zapaluje sedmou chanukovou svíci

operátor izraelského průzkumného dronu zapaluje sedmou chanukovou svíci


Pokračovat ve čtení “Zapalování chanukových svící příslušníky izraelských sil” »

15364

Dokázáno, Izraelští vojáci a vojačky jednoznačně dávají přednost koblihám plněným marmeládou, před jakoukoli jinou náplní. Koblihy se staly  tradiční izraelskou pochoutkou na svátek Chanuka.  Foto IDF.

V úterý 16. 12. 2014 zažehli první chanukové světlo u Západní stěny Vrchní sefardský rabín Jicchak Josef (Yitzchak Yosef) spolu s rabínem Západní stěny a svatých míst v Izraeli rabínem Šmuelem Rabinovicem (Shmuel Rabinowitz) a starostou Jeruzaléma Nirem Barkatem.

zleva: Nir Barkat, rabi Šmuel Rabinovic, rabi Jicchak Josef

zleva: Nir Barkat, rabi Šmuel Rabinovic, rabi Jicchak Josef

chanukové světlo u Západní zdi Chrámové hory v Jeruzalémě

chanukové světlo u Západní zdi Chrámové hory v Jeruzalémě

ChanukiaZítra večer (v úterý 16.12.) rozsvítíme první Chanukové světlo, podívejme se proto na svátek z poněkud méně obvyklého pohledu. Když se učíme o Chanuka, klasifikujeme tento svátek společně se svátkem Purim jako svátek mladý, který není uveden v Tóře. Skutečně v Tóře není uveden svátek Chanuka, ale na druhou stranu v Tóře nalezneme mnoho náznaků, pro to, že tento svátek bude v budoucnosti slaven. Jaké jsou to náznaky? Především známý komentář k tomu, že Aron, Mojžíšův bratr při rozdělování odpovědností v přenosném Chrámu byl ustanoven odpovědným za Menoru, což se mohlo zdát jako cosi, co není podstatné, a snad by se slušelo, aby Mojžíšův bratr byl pověřen něčím významnějším. Odpověď je na tuto otázku je právě Chanuka, i léta po té, kdy přestane existovat nejen přenosný svatostánek, ale i Chrám, ponesou si Židé přenesené světlo z Chrámového svícnu sebou na své cestě diasporou. Druhý výklad s nímž si dovoluji čtenáře seznámit je složitější, vztahuje se k světlu které je na samém počátku stvoření a to je ono světlo o němž hovoří Genesis 1,3 prvotní pro nás dnes skryté světlo. Ve verši 14 nalezneme opět zmínku o světle, které odděluje den od noci, to je světlo, které známe. Kam zmizelo ono první světlo z třetího verše, které umožňovalo Adamovi, stvořenému šestého dne vidět vše a pamatovat si vše co viděl na celé zemi. Toto neobyčejné světlo však bylo s koncem šabatu Adamovi odebráno, protože porušil Boží přikaz. Ono velké skryté světlo zářilo pro člověka pouhých 36 hodin, od stvoření Adama do dokonce šabatu. A pak jej Bůh uschoval a učinil pro nás nedostupným. Nyní si připomeňme kolik Chanukových světel rozsvěcujeme – 36 (nepočítáme 8 sluhů, šamašů, kterým chanuková světla zažíháme). Dostáváme se tak ještě k samému počátku stvoření odkud čerpáme sílu při zapalování chanukových světel. Zapalujeme světlo v srdcích, a oheň ve svícnu. Tak se zpívá i v písničce באנו חושך לגרש בידינו אור ואש – Přišli jsme vyhnat temnotu, v našich rukou je světlo a oheň. Slovo חושך , (temnota) je složeno ze stejných písmen jako slovo שוכח (zapomenutí) což nám má připomenout že temnota znamená zapomnění. Zapomnění tedy opuštění židovských tradic chtěli Řekové, když nežádali od Židů nic jiného, než aby se vzdali tří příkazů svého náboženství, tedy obřízky, šabatu a novoluní, podle nějž se určuje čas svátků a nového roku. Nevadilo jim studium Tóry, které však bez praktické aplikace jejích příkazů pro židovský život ztrácí význam. Proto Řekové a mnozí jiní zakázali to co tvoří tři principy židovské existence totiž duši (obřízku), místo (šabat) a čas (novoluní). Svátek Chanuka trvá 8 dní, vždy je v něm šabat a také během svátku začíná nový měsíc tevet. Studium Tóry je projev rozumu dodržování jejích principů je věcí srdce. Rozum analyzuje, ale srdce sjednocuje a přibližuje Bohu. I proto je poselství svátku stále tak naléhavé, navrací nás k samému ideálu stvoření.

Pokračovat ve čtení “Chanuka 5775” »

nejmenší menora na světě vedle lidského vlasu

nejmenší menora na světě vedle lidského vlasu

Nejmenší chanukiji, chanukovou menoru, vyrobili u příležitosti letošní Chanuky vědci z fyzikální laboratoře Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Chanukije o velikosti zrnka prachu ukazuje revoluční schopnosti laboratorního systému Nanoscribe.

Laboratoř Centra Petera Brojde pro inovativní inženýrství a počítačové vědy (Peter Brojde Center for Innovative Engineering and Computer Science) se zaměřuje na aplikaci vědeckých objevů do přelomových technologií.

Pokračovat ve čtení “Nanotechnologie: Izraelští vědci vyrobili nejmenší menoru na světě, okem není viditelná” »

Páté chanukové světlo včera večer slavnostně zapálili na Palachově náměstí v Praze  rabín Barash, primátor Prahy, izraelský velvyslanec a zástupce velvyslanectví USA.   V centru Chabad v Praze se konal společenský večer u příležitosti svátku.  Při zapalování světel v obou případech zahrál haifský orchestr Juval (  מרכז יובל למוסיקה ). Orchestr vystoupí i  2.12. v 17.00 při zapalování šesté chanukové svíce na Židovské obci v Praze.

Orchest huebního centra Juval při konzertu v Praze

Orchest hudebního centra Juval při konzertu v Praze


Pokračovat ve čtení “Izraelský orchestr Juval vystupuje v Praze” »

luachTohoto dne v roce 165 př. o. l. Makabejští porazili řeckou armádu a znovuzasvětili Svatý Chrám v Jeruzalémě. Nalezli jen jediný džbánek čistého oleje, zapálili menoru, která zázračně hořela celých 8 dní.

Také v tento den – o 1.100 let dříve – Mojžíš a židovský lid dokončili stavbu Archy úmluvy (משכן, Miškan, Mishkan), přenosného svatostánku, který je doprovázel během 40 let putování pouští. Archa nebyla nicméně zasvěcena ještě po další 3 měsíce. Tradice říká, že 25. Kislev byl „vykompenzován“ o staletí později – kdy se stal chanukový zázrak a byl znovuzasvěcen Chrám. V současnosti vždy 25. Kislevu Židé po celém světě rozsvěcují chanukové menory na připomínku zázraku s olejem a jeho poselství, které dodnes prosvěcuje naše životy.

1 tora

37,2 ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם – Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy.

Otec, který má několik synů a jeden z nich je výjimečný svým příkladným chováním, tak to velmi rychle pozná a kárá ostatní syny, že se nechovají tak dobře, jako jejich bratr. Díky svému spravedlivému a bezúhonnému chování Josef způsobil, že jeho bratry neměl otec Jákob tak rád jako jeho. Přesto však byl Josef potrestán. Měl totiž své dobré skutky konat zcela nenápadně, ve vší skromnosti, aby to ani jeho otec nezpozoroval, že je jiný než ostatní bratři. (Podle slov rabiho Menachema Mendla Kalisze z Warky, 1819-1869).

Pokračovat ve čtení “Parašat VAJEŠEV (Gn 37,1-40,23) a svátek Chanuka” »

judap_potah_cely5. února v 18:00 bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze slavnostně představeno české vydání knihy rabína Jisra’ele Me’ira Laua, bývalého vrchního rabína Státu Izrael.

Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života ortodoxních Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora. Kniha odpovídá i na mnoho běžných laických otázek a dotýká se i současného Státu Izrael a jeho náboženských aspektů.

Pokračovat ve čtení “Jisrael Meir Lau – Praktický judaismus v českém překladu” »

Zářící chanukije (menory) v ulicích hlavního města Izraele Jeruzaléma přináší fotoesej, kterou při příležitosti konce Chanuky zveřejnil web Aruc 7.

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

Chanukija

mbs

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Photo Essay: Lit Menorahs in Jerusalem.

toraJednou jakýsi Žid přišel do jednoho štetlu a navštívil tamnější hřbitov. Když si prohlížel náhrobky, kte svému podivu zjistil, že všichni, kdo tam odpočívají, zemřeli velice mladí, dokonce mnozí v dětském věku 8, 10, 13 let atp. Nejstrarší zesnulý měl na náhrobku vytesáno, že žil 42 let. Návštěvníkovi to nedalo a chtěl se dovědět na na jakou nemoc nebo epidemii všichni tito mladí lidé zemřeli, proto zašel k tamnějšímu rabínovi a zeptal se ho na to. Rabín mu v klidu odpověděl, že nemusí mít obavy, že všichni tam pohřbení lidé se dožili požehnaného věku. Co se však týká nízkého věku vytesaného na náhrobcích těchto zesnulých, rabín objasnil svému hostu tak, že se vlastně jedná o léta, po která tito lidé se učili Tóru, modlili se a plnili Boží přikázání. Pouze tyto roky lze nazvat lety jejich života.

Pokračovat ve čtení “Paraša MIKEC (Gn 41,1 – 44,17) – šabat Chanuka” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Únor 2020
Po Út St Čt So Ne
« Led    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
Archiv