… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Pesach

Sequence%2001_00_02_06_00_Still002Svátek Pesach má v židovské tradici čtyři názvy: prvním je CHAG HA-PESACH – SVÁTEK PŘEKROČENÍ. Na památku toho, že když Hospodin trestal Egypťany poslední desátou ránou a zabíjel všechny prvorozené syny Egypťanů, překročil domy synů Izraele na jejichž veřejích bylo znamení krve pesachové oběti (beránka) a nezabíjel tam prvorozené. Druhým názvem je CHAG HA-MACOT – SVÁTEK NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ (MACESŮ), třetím názvem je CHAG HA-CHERUT – SVÁTEK SVOBODY, kdy se ze z otroků po východu z Egypta stali fyzicky svobodní lidé. Komečně čtvrtým názvem je CHAG HA-AVIV – SVÁTEK JARA, neboť Pesach připadá vždy na jarní měsíc nisan, který se v biblických dobách nazýval aviv.   Pokračovat ve čtení “Pesach 5776” »

86542521[575]K napsání tohoto příběhu mě inspiroval blog Lenky Szántó, která s humorem a lehkou ironií popisuje všední i nevšední situace v Izraeli. Musím se přiznat, že se mě jednou někdo ptal na bezpečnostní situaci v Izraeli a mě přišlo velmi patřičné odkázat tazatele právě na tento civilní a vtipný blog, protože je o životě. Nám se teď udála příhoda, která mě překvapila natolik, že se o ní dovoluji podělit s čtenáři. S blížícími se svátky Pesach začíná určité jak to říci kulantně – no šílení, aby vše bylo jak má být. Vzhledem k věku a zkušenostem by se dalo říci, že mě nic nemůže vyvést z rovnováhy. Skutečně, nákup na svátek jsme zvládli dobře ve vyčištěném mrazáku bylo maso a většina ostatních potřebných potravin uskladněna ve speciální krabici. Týden před Pesachem ideální situace. Pokračovat ve čtení “Pesachový zázrak s lednicí” »

Muzeum biblických zemí v Jeruzalémě

Muzeum biblických zemí v Jeruzalémě

Během prostředních dní svátku Pesach, konkrétně od 24. do 28. dubna 2016, budou v Izraeli zdarma vstupy do 40 muzeí a kulturních a zábavních zařízení. Akci sponzoruje Bank HaPoalim.

Pokračovat ve čtení “O Pesachu bude vstup do řady izraelských muzeí zdarma” »

macesDnes večer, 9. dubna, zahajujeme sedmý den Pesachu a zítra, 10. dubna, v pátek večer čili o erev šabat osmý poslední pesachový den. Vzhledem k tomu, že osmý den Pesachu připadá na šabat, musíme svíce za zemřelé (nerot nešama – נרות נשמה) rozsvítit již v pátek před nástupem šabatu, a to od zdroje ohně, který jsme zažehli před nástupem sedmého svátečního dne. Je to většinou velká svíce, která vydrží hořet 48 hodin. Tu jsme zapálili ve čtvrtek odpoledne před nástupem sedmého svátečního dne.

Osmého pesachového dne po dopoledním čtení z Tóry pronášíme modlitbu Jizkor nebo Mazkir za zesnulé či nacisty zavražděné rodiče a příbuzné.
Osmý den Pesachu končí spolu s šabatem, tedy v sobotu 11. dubna ve 20.40 hodin. Pokud chceme již ihned po šabatu jíst kvašené – chamec, musíme s tím počkat až do 21.15 hod.

V chasidských obcích se udržuje zvyk konat posledního osmého dne odpoledne (letos o šabatu 11.dubna) tzv. Mesiášovu hostinu – .סעודת משיח Tento zvyk pochází od zakladatele moderního chasidismu Ba’al Šem Tova (asi 1698-1760). První dny Pesachu se zabýváme oním opravdovým východem z Egypta po desáté egyptské ráně. Sedmého dne po vyjití z Egypta Hospodin učinil zázrak a rozdělil Rákosové moře, takže synové Izraele mohli jeho prostředkem přejít na východní břeh a faraónovo vojsko, které je pronásledovalo s cílem navrátit je zpět do Egypta k otrockým pracem, to uprostřed něho utonulo. Tím bylo završeno vysvovbození z Egypta – ge’ulat Micrajim (גאולת מצרים). Poté se již musíme zabývat úplným osvobozením – ge’ula šlema (גאולה שלמה), kdy nastoupí království Boží – malchut Šamajim (מלכות שמים) a přijde Hospodinův Pomazaný – Mašiach Hašem (משיח ה‘) a vykoupí národ synů Izraele. Pokračovat ve čtení “Sedmý a osmý den Pesachu” »

10506655_910891112266926_3361015524738706211_o

Foto: Arutz 7

Rok co rok se Jabar Hussein z vesnice Abu Ghosh stane na pár dní velmi bohatým člověkem. Za několik dní se opět svého nedávno nabytého majetku vzdá. Je totiž někým, koho v Izraeli nazývají “státní gój”.

S chamecem se lze na Pesach vypořádat různě. Jednou z cest je prodej chamecu gójům (nežidům). Není to nic neobvyklého a naši moudří vyvinuli rozumná pravidla a cesty, jak chamec nevlastnit a po Pesachu jím opět disponovat. Ale co s chamecem, který vlastní stát? Co s armádními zásobami, co s tím co má ve skladech policie, státní úřady? Pokračovat ve čtení “Miliardářem na pár dní – aneb chámec celého Izraele + video” »

Table Set for SederV pátek večer, 3. dubna , zasedneme po večerní bohoslužbě k slavnostně prostřeným stolům a kidušem – posvěcením svátku zahájíme první sederovou večeři jíž zahajujeme osmidenní svátek Pesach. Svátek má čtyři názvy:
חג הפסח – svátek překročení, neboť Hospodin překročil domy synů Izraele, na nichž bylo znamení krve obětovaného beránka a nezabíjel v nich prvorozené.

חג המצות – svátek nekvašených chlebů – macesů. Při odchodu z Egypta museli synové Izraele odejít ze země svého otroctví ve spěchu, a proto neměli čas zadělat těsto na chléb, který by si vzali s sebou na cestu. Vzali pouze mouku a teprve až po východu z Egypta pekli za pochodu macesy čili nekvašený chléb. Pokračovat ve čtení “PESACH 5775” »

KORBAN PESACH -GLIK JehudaJiž vice než dvě a půl tisíciletí na hoře Gerízim přinášejí Samaritáni pesachovou oběť – korban Pesach. Tento náboženský obřad Samaritánů se stal v moderní době pro mnohé židovské i nežidovské turisty barvitým folkloristickým svátkem, který všechny přítomné vrací do dob existence druhého Chrámu, kdy přinášení oběti pesachového beránka bylo nedílnou součástí oslavy svátku Pesach a chrámového rituálu. Avšak po zboření Chrámu roku 70 o.l. ustalo též přinášení všech obětí. Jedinou obětí, obětí úst, se stala modlitba. Pokračovat ve čtení “Pesachová oběť v Jeruzalémě a u Samaritánů” »

1 toraŠabat před Pesachem nazýváme šabat hagadol neboli velký šabat. Název šabatu je odvozen ze závěrečných slov haftary, kterou čteme z knihy proroka Malachiáše (3,4-24):
הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה‘ הגדול והנורא.
Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
Je již odvěkou tradicí, že o tomto šabatu káže rabín o zákonech svátku Pesach. Tématem jeho kázání bývá mnohdy problematika pesachového kašrutu.

6,2
זאת תורת העולה… – Toto je řád (učení – nauka) zápalné oběti. … Toto je řád (učení-nauka) zápalné oběti. Zápalná oběť bude na ohništi na oltáři po celou noc až do rána…“
Verš nám chce říci, že ten, kdo se učí Tóře, stoupá morálně stále výše, podobně jako kouř zápalné oběti stoupá k nebesům. Oběť bude na ohništi na oltáři po celou noc. Co je to noc? To je temná černá noc galutu-vyhnanství, kdy neexistuje Chrám a tudíž nemůžeme přinášet oběti.
Naším „přinášením obětí“ je soustavné učení Tóry, zvláště pasáží, v nichž se píše o obětech. Co je to do rána? To je až do doby, kdy začne svítat nad Izraelem a bude znovu postaven Chrám. Tehdy již bude možné obětovat opravdové zápalné oběti Hospodinu. Pokračovat ve čtení “Paraša CAV (Lv 6,1 – 8,36) – šabat hagadol” »

Západní stěna – הכותל המערבי se před svátkem musí také vyčistit, aby v ní nezůstal žádný drobeček a aby toto, v současné době židům nejposvátnější přístupné místo, bylo k svátku připraveno podle všech pravidel. Čistění se zúčastnili všichni pracovníci, kteří o provoz místa pečují  včetně rabína Západní stěny Shmuela Rabinovitche. Je třeba uvést, že lístečky s přáními, které ze stěny odstraňují,  jsou nasypány do pytlů a podobně jako staré modlitební knihy anebo Tóry, nezpůsobilé k užívání, pohřbeny.

1962804_632650266867524_1301712022289861214_n

Pokračovat ve čtení “Před Pesachem – čistění Západní stěny v Jeruzalémě” »

1 toraO tomto šabatu začínáme v synagógách číst Třetí knihu Mojžíšovu (Vajikra). Tento šabat se nazývá též šabat ha-chodeš, neboť je prvním šabatem v měsíci nisanu, v němž naši předkové vyšli z Egypta a zároveň je šabatem roš chodeš, sobotou novoluní, neboť připadá na první den v měsíci, na roš chodeš. Proto se vyjmou z aron ha-kodeše tři svitky Tóry. Z prvního svitku čteme pro šest vyvolaných mužů parašu Vajikra, pro sedmého vyvolaného čteme z druhého svitku pasáž z Nu 28,9-15 „וביום השבת“ a pro osmého vyvolaného-maftíra čteme ze třetího svitku pasáž z Ex 12,1-20 „ויאמר…החודש הזה“.
ויקרא  1,1  – I zavolal….
Malé „alef“ na konci slova nám naznačuje, že Mojžíš se nikdy nechlubil svými úspěchy a svým vysokým postavením, kterého dosáhl. Zůstal stále velmi skromným a pokorným člověkem. Mojžíš se podobal člověku, který stojí na střeše vysokého domu, kterému vůbec nepřijde na um chvástat se tím, že stojí vysoko nad ostatními, neboť to není výška jeho těla, co jej činí vysokým, ale výška domu, na jehož střeše stojí. Podobně si vedl i Mojžíš, který dosáhl vysoké morální úrovně, ale byl si vědom toho, že to není jeho zásluha, ale zásluha Všemohoucího, který ho obdaroval vysokou morálkou a duchovní velikostí. Proto také Mojžíš nevešel do stanu setkávání sám o své vůli, ale čekal, ža jej Hospodin zavolá.  (rabi Simcha Bunem z Przysuchy, 1767-1827). Naši učitelé proto říkali: „Každý, kdo se pachtí za mocí, moc před ním prchá. Každý, kdo se moci vyhýbá, moc je pronásleduje. Protože Mojžíš byl velmi skromný a vyhýbal se poctám, pocty ho pronásledovaly a Všemohoucí si zavolal pouze jeho do stanu setkávání.“ Pokračovat ve čtení “Paraša VAJIKRA (Lv 1,1 – 5,26)” »

thumb-ZB902Kapitola desátá (1)

1. V předvečer Pesachu nesmí nikdo jíst od minchy (2) až do setmění. (3) Ani ten nejchudší člověk v Izraeli nesmí o pesachové noci jíst, pokud si nehoví. (4) A neměli by mu dát méně, než čtyři poháry vína a [pokud je to nutné, tak] i z talíře [určeného na] dobročinné [dary].(5)
2. Smíchali mu první pohár. (6) Bejt Šamaj říkají: „Nejprve žehná nad [svatostí] dne a poté nad vínem. (7) Bejt Hilel říkají: Nejprve žehná nad vínem a poté nad [svatostí] dne.(8)
3. (9) Když to (10) před něj přinesou, ponoří chazeret (11) [do zálivky] (12) dokud nepřejde k předkrmu před chlebem. (13) [Po předkrmech] přinesou před něj macu, chazeret (14) a charoset (a dvě jídla) ačkoli charoset není přikázán [Tórou]. (15) Rabi El’azar ben Cadok říká: „Je přikázán.“ A v [dobách, kdy stál] Chrám, před něj přinášeli [spolu s bylinami a macou] tělo pesachové oběti.
4. (16) Smíchali mu druhý pohár a zde se syn ptá svého otce. (17) Pokud se syn neumí zeptat, jeho otec mu pomůže: (18) Při všech ostatních nocích ponořujeme zeleninu jen jednou, při této noci dvakrát? (19) Při všech ostatních nocích jíme chamec i macu, tuto noc pouze maca. (20) Při všech ostatních nocích jíme pečené, dušené nebo vařené maso, tuto noc pouze pečené. (21) Započne [vyprávění o vyjití z Egypta] hanbou ( 22) a skončí jej s chválou, (23) a začíná veršem: „Arami oved avi“ (24) dokud nedokončí celý oddíl. Pokračovat ve čtení “Traktát Mišny Pesachim – 10. kapitola” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2017
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv