… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Miloš Zeman hovoří na galavečeři AIPAC, 5. června 2018, Praha; foto: twitterový účet mluvčího prezidenta republiky

Miloš Zeman hovoří na galavečeři AIPAC, 5. června 2018, Praha; foto: twitterový účet mluvčího prezidenta republiky

Šalom. Vážení přátelé, dámy a pánové,

je mi velikým potěšením, že se s Vámi mohu setkat zde na Pražském hradě. Pamatuji si naše setkání na AIPAC před třemi roky, když jsem parafrázoval Johna Kennedyho: „Jsem Berlíňan“ a řekl jsem: „Jsem Žid – – איך בין אַ איד” /ami jahudi/

Nicméně, nyní musíme podniknout další kroky, ne jeden, ale více než jeden. A samozřejmě, Česká republika je malý, či středně veliký stát. A před čtyřmi lety, když jsem navštívil Izrael, jsem poprvé navrhl přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pane americký velvyslanče, kde jste? Zde, výborně. Vyřiďte mé pozdravy prezidentu Trumpovi. Pokouší se napodobit můj návrh, jen se čtyřletým zpožděním. To není všechno, Bibi Netanjahu mi řekl: „Pokud tak učiníte, dám vám pro vaši ambasádu svůj vlastní dům.“ Pevně doufám, že nabídka stále platí, protože by to mohlo značně snížit náklady na toto přemístění.

Ale přátelé, pomalu ale jistě, první krok byl realizován. Před týdnem jsme otevřeli honorární konzulát pod vedením pana Propera, který je mimochodem českého původu. Kde? Samozřejmě v Jeruzalémě. Během mé návštěvy v listopadu plánujeme otevřít Český dům. Kde? Samozřejmě v Jeruzalémě. To bude druhý krok. A sami jistě uhodnete, co bude třetí krok.

Abych to shrnul, dovolte mi něco, co je velmi, velmi proti politické korektnosti. Obdivuji Izrael jako zemi statečných lidí. Musíme ale říci, že ne všichni lidé jsou stateční, a musíme připustit, že někteří lidé jsou prostě a jednoduše zbabělci. Víte, to je neslušné. Pamatuji si politiku appeasementu. Ve 30. letech minulého století byl Hitler bojovníkem za mír, opravdu, bojovník za mír! A nejen Hitler. Následky znáte sami. Nesčíslně obětí, protože politici nebyli schopni bojovat proti totalitárnímu systému, proti diktátorství, proti antisemitismu. Takže to je neslušné, nemám pravdu?

Ale to není všechno. Tuto neomalenost pozoruji i v dnešní Evropské unii. Pouze tři země zablokovaly návrh někdejší komunistky madam Mogheriniové, kterým se mělo protestovat proti přemístění americké ambasády. Pane velvyslanče, jste v konfliktu s Evropskou unií. Mimochodem, když mluvíme o clech, tento spor považuji za plně ospravedlněný, jsem proti jakémukoliv protekcionismu, avšak nikoliv v tomto případě.

Tedy, pět minut pro Hitlera, pět minut pro Židy, to je politická korektnost, nemám pravdu? Musíme si ale uvědomit, že neexistuje zbabělost jen v této podobě. Je tu ještě zbabělost, která se nazývá terorismus. Ano, někteří lidé protestují a říkají mi: „Miloši, ale přece neexistuje jen islámský terorismus.“ A já odpovídám: „Ano, máte pravdu, ale kde je IRA, kde je Brigate Rosse? Kde je ETA? Kde je Frakce rudé armády?“ Všechny ochably, všechny jsou naprosto oslabené, takže přežívá pouze islámský terorismus. A zbabělci s islámským terorem nejsou schopni bojovat. Říkají, že na blízkém východě jde o hnutí za osvobození. Jaké osvobození, pro pána? Hamás, teroristická organizace, Hizballáh, teroristická organizace? Poslední tečkou za mou nekorektností je, přátelé, mám pochyby, zda je Al Fatáh demokratickou organizací. Pan Abbás plní svou roli před svým dalším volebním obdobím. Sám jsem si ani zdaleka nemohl nic podobného dovolit. A pokud vím, svobodné volby se v Palestině nekonaly. Tak jaká demokracie, má drahá, jaká demokracie?

Tudíž se obávám, že z celkové populace je statečných pouze 10 procent lidí, možná ještě méně. Proto mám rád Izrael.

Dovolte mi zakončit jedinou větou z jedné staré židovské modlitby: Za rok v Jeruzalémě!

 

 

 

The Speech of the President of the Czech Republic Given on the Occasion of the AIPAC Gala Dinner
6/5/2018

Shalom, Dear Friends, Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure to meet you in the Prague Castle. I remember my meeting in  AIPAC three years ago when I said paraphrasing John Kennedy: “Ich bin ein Berliner,” I said: “I am a Jew – איך בין אַ איד” /ami jahudi/

Anyway, now we must take the next steps, not one step but more than one step, and of course, the Czech Republic is either a small or middle country, and four years ago, when I visited Israel, for the first time I proposed the relocation of the Czech embassy from Tel Aviv to Jerusalem. American ambassador – where are you? where? oh fine – my best regards to president Trump. He tries to copy my proposals with only four years of time delay. But more than that, Bibi Netanjahu told me: “If you do so, I‘ll give you my own house for your embassy.” I firmly hope his proposal is still valid because it might reduce expenses for this relocation.

But friends, step by step, the first step has been made. A week ago, we opened the honorary consulate led by Mr. Proper, who is of the Czech origin by the way. Where? Of course, in Jerusalem. In my visit this November, we plan to open the Czech House. Where? In Jerusalem. This will be the second step. And you might guess what the third step will be.

But at a conclusion, let me at something which will be very, very impolite against any political correctness. I admire Israel as a country of courageous people. But we must say that not all people are courageous people and we must admit that some people are simply cowards. It is impoliteness, you know. I remember appeasement policy. In the 30s of the last century, Hitler was a fighter for peace, yes really, a fighter for peace! And not only Hitler. And you know the consequences: many, many victims because the politicians were not able to fight against a totalitarian system, against dictatorship, against anti-Semitism. So, it is impoliteness, isn’t it? But it is not all. I observe this impoliteness in the present European Union. Only three countries blockaded the proposal of the former communist madam Mogherini to protest against the relocation of the American embassy. Ambassador, you have the conflict with the European Union. By the way, if we speak about customs, I understand this conflict as fully justified because I am against any protectionism. However, not in this case.

So, five minutes for Hitler, five minutes for Jews – this is political correctness, isn’t it? But we must know that there is not only the cowardice of this form. There is also the cowardice which is called international terrorism. Yes, some people protest and tell me: “Miloš, but there is not only the Islamic terrorism.” And I replay: “Yes, you are right, but where is IRA? Where is Brigate Rosse? Where is ETA? Where is Rote Armee Fraktion?” They all have diminished, fully diminished, so only Islamic terrorism survives; and the cowards are unable to fight against the Islamic terrorism. They say that in the Middle East there is the liberation movement. What liberation, good heavens? Hamas, a terrorist organization, Hezbollah, a terrorist organization? And the full stop to my incorrectness is, friends, I have some doubts whether Al Fattah is a democratic organization. Mr. Abbas fulfills his function before his election period. I could not afford anything close to this. And there were, as far as I know, no free elections in Palestine. So what democracy, my dear lady, what democracy?

So I am afraid that of the total population only 10 per cent, maybe less, are courageous people; that’s why I love Israel. And let me conclude with a single sentence of an old Jewish prayer: Next year in Jerusalem.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2018
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv