Soukromí

Kdo jsme

Vydavatelem webu eretz.cz je Eretz o.s.

Jaká data o Vás shromažďujeme a s kým je sdílíme

Při běžném užití tohoto webu, jímž se rozumí četba zveřejněných článků, ev. sledování umístěných nahrávek, o vás neshromažďujeme žádné údaje.

Z bezpečnostních důvodů využíváme řešení, jež shromaždí a uchová vaši IP adresu a další identifikační údaje v případě, že se na tomto webu pokusíte o nekorektní chování, jakým se rozumí zejména snahy o narušení integrity, přetížení či jiné napadení činnosti tohoto webu. Taková data uchováme po dobu nezbytnou k vyřešení a prevenci opakování dané mimořádné situace. Poskytneme je osobám oprávněným k řešení takové situace (např. technickému správci, poskytovateli internetových služeb, orgánům činným v trestním řízení).

Obsah vložený z jiných stránek

Články na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa z YouTube či jiných webů). Pokud je to při vložení obsahu z jiného webu možné, volíme možnost nejšetrnější k ochraně dat uživatelů (např. u YouTube tzv. režim ochrany soukromí). Mějte však na paměti, že zásadně platí, že obsah vložený z jiné stránky se chová stejně, jako kdybyste tuto stránku přímo navštívili.

Tyto stránky o vás mohou shromažďovat data, využívat cookies, obsahovat vložené prvky třetích stran a sledovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování interakcí v případech, kdy máte u dané stránky máte účet a jste na něj přihlášen.